Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên

LỜI MỞ ĐẦU
Nước ta nói riêng và các nước nói chung đều đang trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt sau sự kiện ngày 7/11/2006 nước ta chính thức ra nhập WTO đó là vừa là một cơ hội lớn cũng là một thách thức lớn đối với toàn bộ nền kinh tế nước ta.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tất cả mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng có điều kiện cùng nhau phát triển. Vì vậy để có thể tồn tại, phát triển và dành được thắng lợi trong kinh doanh thì các chủ doanh nghiệp phải đưa ra những chiến lược, chiến thuật kinh doanh hợp lý.
Trong các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đạt lợi nhuận cao thì công tác tổ chức tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp đều phải chặt chẽ, có mối liên hệ qua lại, trợ giúp cho nhau. Tuỳ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp khác nhau mà có những chiến lược kinh doanh hợp lý.
Đối với doanh nghiệp em đang thực tập hiện nay là một doanh nghiệp xây lắp, sản phẩm của ngành xây lắp là những công trình, hạng mục công trình. Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên là một doanh nghiệp có quy mô, số lượng công trình nhiều. Để tạo thành những công trình Công ty sử dụng rất nhiều loại vật tư, vật liệu khác nhau. Mà xét về mặt chi phí, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và trong giá thành công trình, chỉ cần một thay đổi nhỏ về giá mua nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng không nhỏ về giá thành công trình. Để xây dựng được những công trình bền, đẹp, đạt chất lượng cao thì nguyên vật liệu phải được tập hợp ngay tại công trình, công trình ở đâu thì kho ở đó để thuận tiện cho việc thi công. Vì vậy Công ty cần phải quản lý vật liệu một cách chặt chẽ từ khâu thu mua, bảo quản đến sử dụng. Điều này có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu quản lý. Chính vì vậy mà công tác hạch toán kế toán nguyên vật liệu chiếm một vị trí rất quan trọng.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty trực tiếp tìm hiểu nghiên cứu về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty. Em đã thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu. Để có thể hiểu sâu và nghiên cứu kỹ hơn em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên ”.
Kết cấu chuyên đề của em ngoài lòi mở đầu và kết luận bao gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên

Do những kiến thức và nhận thức còn nhiều hạn chế. Chuyên đề không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Em xin cảm ơn thầy Trương Anh Dũng, các cô chú trong Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 3
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN 3
1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 6
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 9
2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng số II 10
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty cổ phần xây dựng số II 10
2.2. Hình thức ghi sổ kế toán 14
2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 16
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN 18
2.1. Đặc điểm và tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên 18
2.2 Phân loại nguyên vật liệu 18
2.3. Đánh giá nguyên vật liệu 19
2.4. Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên 20
2.4.1. Thủ tục nhập kho vật liệu 21
2.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu 26
2.4.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên
2.5. Hạch toán tổng hợp nhập vật tư tại Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên
2.5.1. Hạch toán tổng hợp nhập vật tư 34
2.5.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 47
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN 52
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên 52
3.1.1. Ưu điểm 52
3.1.2. Nhược điểm 53
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên. 54
3.2.1.Phân loại nguyên vật liệu và xây dựng sổ danh điểm nguyên vật liệu: 54
3.2.2.Lập ban kiểm nghiệm vật tư và sử dụng “biên bản kiểm nghiệm vật tư”. 58
3.2.3. Xây dựng hệ thống kho 59
3.2.4.Lập biên bản kiểm kê vật liệu tồn kho cuối tháng 60
3.2.5.Hạch toán phần nguyên vật liệu hao hụt và kém phẩm chất 60
3.2.6. Ứng dụng phần mềm kế toán Fast 2005 vào công tác kế toán nguyên vật liệu
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.