Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD
LỜI NÓI ĐẦU
Trong xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, phát triển hoạt động ngoại thương đóng một vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Hoạt động ngoại thương như một sợi dây nối đưa thị trường trong nước đến với thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Với chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp hoạt động ngoại thương bao gồm hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu sẽ giúp cho nền kinh tế nước ta nhanh chóng bắt nhịp được với tốc độ phát triển của các nền kinh tế phát triển trên thế giới.
Nhập khẩu là một hoạt động cơ bản củ1a hoạt động ngoại thương, có tác động trực tiếp tới sự phát triển kinh tế đất nước. Việc nhập khẩu hợp lý, một mặt thỏa mãn nhu cầu thị trường trong nước. Mặt khác, nó thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, tạo sức ép buộc các doanh nghiệp trong nước phải cải tiến công nghệ, tạo ra khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để có kế hoạch nhập khẩu hợp lý cần phải có đầy đủ thông tin để các nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định. Và một công cụ không thể thiếu có thể cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin cho các nhà quản trị về hoạt động nhập khẩu đó là kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu. Do vậy công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu cần phải được tổ chức một cách hợp lý để có thể cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu. Qua quá trình học tập, nghiên cứu tại trường và thời gian thực tập tại Công ty TNHH EDD, em đã tìm hiểu về công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty. Nên em xin nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD”. Nghiên cứu đề tài này nhằm thấy được tình hình kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty và những ưu, nhược điểm còn tồn tại. Từ đó, em đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại công ty.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, Chuyên đề của em được trình bày thành 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về Công ty trách nhiệm hữu hạn EDD
Chương 2: Thực trạng kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD.

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Trương Anh Dũng và sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị trong Công ty TNHH EDD nói chung và phòng kế toán nói riêng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN EDD 3
1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH EDD 3
1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 6
1.2.1.Chức năng, nhiệm vụ 6
1.2.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 6
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 7
1.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty. 9
1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 9
1.4.2. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH EDD 10
1.4.2.1. Tổ chức vận dụng các chính sách kế toán chung. 10
1.4.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 10
1.4.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 10
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH EDD 13
2.1. Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD. 13
2.2. Kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD. 15
2.2.1. Hạch toán quá trình mua hàng hóa nhập khẩu. 15
2.2.1.1. Phương thức mua hàng và thanh toán áp dụng tại Công ty. 15
2.2.1.2. Phương thức tính giá hàng nhập khẩu. 18
2.2.1.3. Kế toán tổng hợp nhiệm vụ mua hàng nhập khẩu. 19
2.2.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu 47
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH EDD 48
3.1. Đánh giá chung thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty TNHH EDD 48
3.1.1. Ưu điểm trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu 48
3.1.2. Một số hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu 50
3.1.2.1. Hạn chế về việc hạch toán ngoại tệ và chênh lệch ngoại tệ. 50
3.1.2.2. Hạn chế trong việc không trích lập các khoản dự phòng. 51
3.1.2.3. Hạn chế trong công tác Marketing và khuyến khích khách hàng mua hàng hoá của công ty. 51
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khảu tại Công ty TNHH EDD 52
3.2.1. Hạch toán và phân bổ chi phí thu mua hàng hoá nhập khẩu 52
3.2.2. Áp dụng chính sách chiết khấu thanh toán 56
3.2.3. Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 57
KẾT LUẬN 61


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH EDD sẽ giúp ích cho bạn.