Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây phát triển theo hướng mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm cho tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng tăng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên để khẳng định vị trí của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hanh tổ chức hoạt động kinh doanh không chỉ sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mà sản phẩm đó phải có giá thành hạ. Do đó các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu giảm thiểu chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng.
Ngành xây dựng cơ bản trong điều kiện phát triển như hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra của cải vật chất trong nền kinh tế quốc dân. Các sản phẩm trong ngành góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Mặt khác, xây dựng cơ bản là ngành có vốn đầu tư lớn và đang tăng mạnh trong thời gian gần đây làm cho công tác hạch toán chi phí và quản lý vốn đầu tư ngày càng trở nên mối quan tâm lớn trong các doanh nghiệp xây lắp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí thất thoát vốn. Vì thế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp ngày càng cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Các doanh nghiệp bằng cách sử dụng tiết kiệm các yếu tố đầu vào, tận dụng và kết hợp các nguồn lực sản xuất một cách tối ưu, có thể kiểm soát quản lý các yếu tố, các khoản mục chi phí giá thành của từng công trình, theo từng giai đoạn, từ đó đối chiếu, so sánh với số liệu dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, kịp thời ra quyết định hợp lý điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đề ra.
Nhận thức được vai trò của việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm đó trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên ‘’ làm chuyên đề báo cáo thực tập cuối khoá. Với mong muốn học hỏi và nhận thức thực tế nhằm nâng cao vốn kiến thức của mình đã học ở trường.
Bài chuyên đề của em ngoài lời mở đầu và kết luận được chia làm 03 chương:
Chương 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II K - THÁI NGUYÊN 3

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 4
1.2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 6
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 9
2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN. 10
2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán. 10
2.2/ Hình thức ghi sổ kế toán. 14
2.3 Kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 15
2.3.1/ Chính sách kế toán áp dụng. 15
CHƯƠNG 2: 18
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN. 18

2.1. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÔNG TY 18
2.2. Kế toán chi phí sản xuất ở Công ty Cổ phần Xây dựng số II - Thái Nguyên. 19
2.2.1.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 19
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 28
2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công . 40
2.2.4.Kế toán chi phí sản xuất chung. 44
2.2.5. Kế toán chi phí sản xuất cuối kỳ 47
2.3. Công tác tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên. 49
2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm. 49
2.3.2. 52
CHƯƠNG 3: 57
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 57

3.1 .NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II - THÁI NGUYÊN 57
3.1.1.Nhận xét: 57
3.1.2.Ưu điểm. 58
3.1.3. Nhược điểm. 59
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN. 62
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 62
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện. 63
3.3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ II THÁI NGUYÊN. 65
KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng số II Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.