Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn


  Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội

  MỤC LỤC  Lời nói đầu .

  Chương : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích

  theo lương

  I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoỉan trích theo lương

  I.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương .

  I.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương .

  I.1.2. Vai trò và chức năng của tiền lương

  I.2. Mục đích, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích

  theo lương

  I.3. Phân loại tiền lương

  I.4. Nguyên tắc hạch toán .

  I.5. Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích

  theo lương .

  I.5.1. Các hình thức trả lương .

  I.5.2. Nội dung quỹ lương .

  I.5.3. Nội dung các khoản trích theo lương

  I.6. Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng

  II. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  trong các doanh nghiệp sản xuất

  II.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản trích

  theo lương

  II.1.1. Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  II.1.2. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương .

  II.2. Hạch toán lao động

  II.2.1. Hạch toán số lương và thời gian lao động .

  II.2.2. Hạch toán kết quả lao động

  II.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ

  92

  II.4. Kế toán tiền lương .

  II.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương

  II.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương .

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích

  theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

  I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội .

  I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt may Thái

  Sơn Hà Nội .

  I.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty .

  I.3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH dệt

  may Thái Sơn Hà Nội

  I.3.1. Nguồn vốn trong Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

  I.3.2. Lao động trong công ty

  I.3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty TNHH dệt may Thái

  Sơn Hà Nội .

  I.3.4. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua và

  định hướng phát triển của công ty .

  I.4. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn

  Hà Nội .

  I.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán .

  I.4.2. Hình thức sổ kế toán tại công ty

  I.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo

  lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội .

  I.5.1. Về công tác quản lý .

  I.5.2. Về công tác kế toán .

  II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  tại công ty may Bắc Ninh .

  II.1. Sổ sách và chứng từ hạch toán

  II.1.1. Bảng chấm công .  93

  II.1.2. Giấy nghỉ ốm

  II.1.3. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội .

  II.1.4. Biên bản ngừng việc, làm thêm giờ .

  II.1.5. Biên bản, phiếu xác nhận công việc hoàn thành .

  II.1.6. Bảng tính lương

  II.1.7. Phiếu chi

  II.1.8. Chứng từ nghi sổ

  II.2. Tình hình tổ chức tiền lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà

  Nội

  II.2.1. Hình thức trả lương tại công ty

  II.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty .

  Chương III: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất về hoạch toán tiền lương và

  các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội

  I. Những đánh giá, nhận xét về hạch toán tiền lương và các khoản trích

  theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội .

  I.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích

  theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội .

  I.1.1. Ưu điểm .

  I.1.2. Những nhược điểm

  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạchh toán kế toán

  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái

  Sơn Hà Nội .

  II.1. Về công tác quản lý .

  II.2. Về công tác hạch toán .

  Kết luận .

  1

  LỜI NÓI ĐẦU  Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, các hoạt động sản xuất kinh

  doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo

  theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn

  tại gắn liền với quản lý. Do vậy ngày càng có nhiều cải tiến đổi mới về mọi

  mặt. Để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao đối với sự phát triển của nền

  sản xuất xã hội.

  Trong đó tiền lương được coi là hàng đầu của chính sách kinh tế xã hội.

  Nó liên quan trực tiếp đến cuộc sống lao động. Tiền lương tác động đến sản

  xuất không chỉ từ phía sức lao động mà nó còn chi phối tình cảm, sự nhiệt tình

  của người lao động. Chính vì vậy mà công tác tổ chức tiền lương trong các

  doanh nghiệp là một vấn đề hết sức quan trọng, nó đòi hỏi phải giải quyết hài

  hoà giữa 3 loại lợi ích sau.

  Nhà nước, các doanh nghiệp và người lao động nhằm tạo ra điều kiện thúc

  đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Trong cơ chế quản lý kinh tế, tiền

  lương là một đòn bẩy quan trọng vì vậy cùng với sự đổi mới cơ chế kinh tế hiện

  nay đòi hỏi tiền lương cũng không ngừng đổi mới sao cho phù hợp để thực sự

  là đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ trong các doanh nghiệp. Đổi mới công tác tiền

  lương không chỉ là yêu cầu đối với cơ quan cấp trên mà còn là yêu cầu của từng

  cơ sở sản xuất, của từng doanh nghiệp. Việc chi trả lương hợp lý cho người lao

  động sẽ kích thích người lao động quan tâm đến sản xuất, tạo điều kiện phát

  triển sản xuất của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tổ chức tốt công tác hạch toán

  tiền lương giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt quỹ lương, bảo đảm việc chi trả

  lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội đúng nguyên tắc, đúng chế độ.

  Vì vậy hạch toán kinh doanh trở thành một vấn đề cấp thiết có tầm quan

  trọng trong toàn bộ nền sản xuất của nước ta hiện nay nói chung và các doanh

  nghiệp nói riêng. Việc thanh toán lấy thu bù chi có lãi vừa là động lực vừa là

  mục tiêu của các nhà sản xuất đòi hỏi phải quan tâm tới các khâu trong quá trình sản xuất, đặc biệt đối với chi phí lao động phải được chú ý quan tâm nhiều

  nhất. Bởi vì nó là một trong những chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm. Việc

  sử dụng lao động hợp lý sẽ tiết kiệm được chi phí lao động sống, góp phần hạ

  thấp giá thành sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, cải thiện nâng cao

  đời sống vật chất, củng cố tinh thần cho người lao động.

  Kết hợp giữa kiến thức đã học ở nhà trường và qua thời gian thực tập, và

  cùng với sự hướng dẫn của cán bộ phòng kế toán ở công ty TNHH Dệt may

  Thái Sơn Hà Nội em đã mạnh dạn chọn chuyên đề: Hạch toán tiền lương và

  bảo hiểm xã hội làm đề tài nghiên cứu.

  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:

  Chương I: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo

  lương trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

  Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích

  theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội.

  Chương III: Một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán

  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn

  Hà Nội.


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status