Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến META

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến META


  MỤC LỤC


  GIỚI THIỆU 7
  CHƯƠNG I - TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYỂN META 8
  I. GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 8
  1.1 Chức năng nhiệm vụ. 8
  1.2 Lĩnh vực hoạt động 8
  1.3 Cơ cấu tổ chức. 9
  II THỰC TRẠNG TIN HỌC HÓA TẠI CÔNG TY META 12
  2.1 Kế hoạch tin học hóa toàn phần. 12
  2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Quản lý nhân sự tại Công ty META 12
  III. GIẢI PHÁP TIN HỌC HÓA – XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN META 13
  3.1 Bài toán Quản lý nhân sự tiền lương cho Công ty cổ phần META 13
  3.2 Xây dựng phần mềm nhân sự mới. 14
  3.3 Tính năng của phần mềm mới. 14
  3.4 Hướng phát triển của đề tài : 15
  CHƯƠNG II - CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ CÔNG CỤ PHÁP TRIỂN 16
  I. PHẦN MỀM – CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM . 16
  1.1 Khái niệm về công nghệ phần mềm 16
  1.2 Khái niệm phần mềm 17
  1.3 Cầu hình phần mềm và các đặc trưng của phần mềm 18
  1.3.1 Khái niệm Cấu hình phần mềm: 18
  1.3.2 Đặc trưng phần mềm . 19
  1.4 Kiến trúc phần mềm 21
  1.4.1 Cấu trúc 21
  1.4.2 Giải pháp kiến trúc phần mềm 22
  1.5 Vòng đời phát triển của phần mềm 23
  II. Quy trình phát triển phần mềm . 25
  2.1 Quy trình 1 – Xây dựng và quản lý hợp đồng phần mềm 25
  2.2 Quy trình 2 – Xác định yêu cầu. 25
  2.3 Quy trình 3 – Quy trình thiết kế. 26
  2.4 Quy trình 4 – Quy trình lập trình. 27
  2.5 Quy trình 5– Quy trình kiểm tra, test lỗi. 27
  2.6 Quy trình 6 – Quy trình triển khai. 28
  III. PHÂN LOẠI PHẦN MỀM . 28
  3.1 Phần mềm hệ thống: 28
  3.2 Phần mềm ứng dụng : 29
  IV. NỀN TẢNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM . 29
  4.1 Vai trò của quy trình thiết kế. 29
  4.2 Tiến trình thiết kế phần mềm 30
  4.3 Các phương pháp thiết kế phần mềm 31
  4.3.1 phương pháp thiết kế Top Down Design (Thiết kế từ trên xuống) 31
  4.3.2 phương pháp thiết kế Boottom Up Design (Thiết kế từ dưới lên) 32
  V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN NGUỒN NHÂN LỰC 32
  5.1 Tổng quan Hệ thống thông tin quản lý. 32
  5.1.1 Khái niệm hệ thống thông tin quản lý. 32
  5.1.2 Yêu cầu đối với hệ thống quản lý. 33
  5.1.3 Phương pháp xử lý các thông tin trong hệ thống 33
  5.2 Hệ thống thông tin về nhân sự 34
  5.2.1Khái niệm 34
  5.2.2 Chức năng quản trị nguồn nhân lực 35
  5.2.3 Các hệ thống thông tin nhân lực mức tác nghiệp 35
  VI. CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN. 36
  6.1 công cụ mô hình hóa 36
  6.1.1 Thông tin đầu vào và đầu ra 36
  6.1.2 Biểu đồ phần cấp chức năng 37
  6.1.3 Biểu đồ luồng dữ liệu (DFD) 37
  6.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu. 39
  6.2.1 Khái niệm cơ sở dữ liệu. 39
  6.2.2 Thực thể, kiểu thực thể. 40
  6.2.3 Liên kết, kiểu liên kết 40
  6.3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu. 41
  6.3.1 Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu. 41
  6.3.2 Thể hiện - Lược đồ. 42
  6.3.3 Mô hình CSDL. 42
  6.4 Ngôn ngữ lập trình. 42
  6.4.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2003. 42
  6.4.2 Ngôn ngữ visual basic 44
  a. khái niệm 44
  b. Mối liên hệ giữa Access và Visual Basic Access. 45
  6.4.3 Đối tượng dữ liệu ACTIVE. 46
  CHƯƠNG III - XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG TRỰC TUYẾN META 48
  I.KHẢO SÁT HỆ THỐNG HIỆN TẠI. 48
  1.1 Quy trình cụ thể: 48
  1.1.1 Quản lý nhân sự: 48
  1.1.2 Chấm công: 50
  1.1.3 Tính lương: 51
  II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 53
  II . PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG . 53
  2.1 Sơ đồ chức năng quản lý nhân sự 53
  2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu. 53
  2.2.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh QLNS. 53
  2.2.2 Sơ đồ DFD mức 0. 54
  2.2.3 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng cập nhật và quản lý NV 55
  2.2.4 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Quản lý Lương 55
  2.2.4 Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Báo cáo thống kê 56
  2.2.5. Sơ đồ DFD mức 1 của chức năng Tìm kiếm 56
  2.3 Sơ đồ thực thể. 57
  III. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 57
  3.1 Bảng phân tích dữ liệu. 57
  Bảng 1 : HOSONV ( Thông tin về hồ sơ lý lịch của nhân viên) 57
  Bảng 2: CHUCVU ( Bảng chức vụ) 58
  Bảng 3: PHONGBAN (Bảng phòng ban) 58
  Bảng 4: CHUYENMON (Bảng chuyên môn) 59
  Bảng 5 : NGOAINGU (Bảng ngoại ngữ) 59
  Bảng 6 : TINHTHANH ( Bảng Tỉnh Thành ) 59
  Bảng 7 : HEDAOTAO ( Bảng hệ đào tạo ) 59
  Bảng 8 : QUATRINHKTKL ( Bảng quá trình KT- Kỷ luật ) 59
  Bảng 9: QUANHEGD ( Bảng gia đình của nhân viên) 60
  Bảng 10 : TRINHDOTH ( Trình độ tin học của nhân viên) 60
  Bảng 11 : TONGIAO ( Bảng Tôn giáo) 60
  Bảng 12: DANTOC ( Bảng dân tộc) 60
  Bảng 13 : MUCLUONG( Bảng lương) 61
  Bảng 14 : QUATRINHCT ( Quá trình công tác ) 61
  Bảng 15: QUATRINHDT ( Quá trình đào tạo ) 61
  Bảng 16: BANGCC (Lưu thông tin về bảng chấm công) 62
  Bảng 17 : TINHLUONG ( lưu thông tin về Bảng lương cuối tháng ) 63
  3.4.1 Đăng nhập quản lý nhân sự 65
  3.4.2Cập nhật danh sách nhân viên. 66
  3.4.3 Cập nhật ngày công và bảng lương 67
  3.4.4 Thuật toán Sửa dữ liệu. 68
  3.4.5 Thuật toán xoá dữ liệu. 69
  3.4.5 Thuật toán tìm kiếm dữ liệu. 69
  3.4.6 Thuật toán in báo cáo 70
  3.5 Thiết kế giao diện. 71
  3.5.1 Form chính. 71
  3.5.2 Form quản trị người dùng 72
  3.5.3 Form tìm kiếm 72
  3.5.4 Form Hồ sơ nhân viên. 73
  3.5.6 Form Xem danh sách nhân viên. 73
  3.5.7 Form Cập nhật danh mục phòng Ban. 74
  3.5.8 Form Cập nhật Lương nhân viên. 74
  3.5.9 Form Báo cáo 75
  3.5.10.Mẫu Báo Cáo 75
  KẾT LUẬN 76
  GIỚI THIỆU

  Trong thời đại bùng nổ của khoa học và công nghệ, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các doanh nghiệp được xem là con đường ngắn nhất đẫn tới thành công và phát triển. Do vậy nhu cầu về phát triển hệ thống thông tin, xây dựng những phần mềm tin học nhằm nầng cao hiệu quả quản lý, tăng năng xuất lao động luôn là nhu cầu cấp thiết trong mỗi doanh nghiệp.
  Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến META – Một doanh nghiệp tin học với lĩnh vực kinh doanh chính: Cung cấp trực tuyến các thông tin liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin, thông tin khoa học, thể thao, giải trí, tuyển dụng. Cũng như hầu hết các doanh nghiệp tin học khác, META luôn định hướng phát triển, nâng cao hệ thống thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, khách hàng, nâng cao hiệu xuất kinh doah và quan trọng hơn cả là cung cấp những công cụ quản lý tốt nhất giúp cho các nhà quản lý cũng như các cán bộ nhân viên công ty META có thể đạt hiệu quả cao trong từng khâu công việc.
  Được sự hướng dẫn trực tiếp từ những ý kiến của thầy. Sau 3 tuần thực tập khảo sát sơ bộ hiện trạng công ty cổ phần mạng trực tuyến META. Em đã cố gắng phân tích các điểm mạnh và yếu trong công ty và quyết định chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến MeTa” trong chuyên đề Báo cáo tốt nghiệp.
  Do thời gian và trình độ ứng dụng thực tế có hạn nên trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. Em mong được thầy chỉ bảo thêm để đề tài nghiên cứu được hoàn thiện.
  Em xin chân thành cảm ơn !  Xem Thêm: Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến META
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự tiền lương trong Công ty cổ phần mạng trực tuyến META sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status