Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc


  MỤC LỤC

  Lời cảm ơn. i
  Danh mục viết tắt. ii
  Danh mục bảng biểu. iii
  Danh mục phụ lục. iv
  Lời mở đầu . v

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA. 3
  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 1
  1.1.1 Khái niệm. 1
  1.1.2 Nguyên tắc hạch toán hàng hóa. 1
  1.1.3 Yêu cầu quản lý hàng hóa. 1
  1.1.4 Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá. 1
  1.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG. 2
  1.2.1 Khái niệm. 2
  1.2.2 Phương thức mua hàng và chứng từ kế toán. 2
  1.2.3 Phương pháp tính giá nhập kho. 3
  1.2.4 Kế toán nghiệp vụ mua hàng. 3
  1.2.4.1 Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 3
  1.2.4.2 Hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 5
  1.2.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 7
  1.3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 7
  1.3.1 Khái niệm bán hàng. 7
  1.3.2 Phương thức bán hàng và chứng từ kế toán. 7
  1.3.3 Phương pháp tính giá xuất kho. 8
  1.3.4 Kế toán nghiệp vụ bán hàng. 8
  1.3.4.1 Tài khoản sử dụng. 8
  1.3.4.2 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng. 9
  1.3.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp. 12
  1.4 KẾ TOÁN DỰ TRỮ HÀNG HÓA 12
  1.4.1 Quá trình dự trữ. 12
  1.4.2 Hạch toán kiểm kê hàng hóa. 13
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC. 14
  2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC. 14
  2.1.1 Khái quát quá trình thành lập và phát triển của công ty. 14
  2.1.2 Đặc điểm quy mô hoạt động. 14
  2.1.3 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty. 14
  2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý: 14
  2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ các phòng ban: 16
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công Ty. 19
  2.1.4.1 Thuận lợi 19
  2.1.4.2 Khó khăn. 19
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán Công ty. 20
  2.1.5.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 20
  2.1.5.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 20
  2.1.5.3 Chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 21
  2.1.5.4 Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán viên. 22
  2.1.5.5 Chế độ kế toán áp dụng. 24
  2.1.5.6 Các loại sổ sách Công ty sử dụng. 25
  2.1.6 Quan hệ với các bộ phận khác. 26
  2.1.7 Các công cụ và phương tiện tính toán trong kế toán. 26
  2.2 THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC. 27
  2.2.1 Hạch toán nghiệp vụ mua hàng. 27
  2.2.1.1 Quy trình mua hàng. 28
  2.2.1.2 Tài khoản sử dụng: TK152, 611, 331. 29
  2.2.1.3 Chứng từ sử dụng gồm: 29
  2.2.1.4 Trích một số nghệp vụ mua hàng phát sinh tại Công ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu trong tháng 05/2011. 29
  2.2.1.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tháng 05/2011. 31
  2.2.2 Hạch toán nghiệp vụ bán hàng. 31
  2.2.2.1 Quy trình bán hàng tại Công ty. 32
  2.2.2.2 Tài khoản sử dụng: TK 155, 631, 632, 131. 34
  2.2.2.3 Chứng từ sử dụng gồm: 34
  2.2.2.4 Trích một số nghệp vụ bán hàng phát sinh tại Công ty Cổ Phần Đình Quốc số liệu minh họa trong tháng 05/2011. 34
  2.2.2.5 Sơ đồ hạch toán tổng hợp tháng 05/2011. 37
  2.2.3 Hạch toán hàng hóa dự trữ: 37
  2.2.3.1 Hạch toán chi tiết hàng tồn kho: 37
  2.2.3.2 Trình tự kiểm kê. 37
  2.2.3.3 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 38
  CHƯƠNG III: NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ. 39
  3.1 NHẬN XÉT 39
  3.1.1 Nhận xét chung về công tác kế toán. 39
  3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa tại Công ty: 40
  3.1.3 Ưu điểm và nhược điểm 40
  3.1.3.1 Ưu điểm 40
  3.1.3.2 Nhược điểm: 41
  3.2 KIẾN NGHỊ. 42
  3.2.1 Về tổ chức. 42
  3.2.2 Tăng doanh thu bán hàng. 42
  3.2.3 Về bộ máy kế toán. 42
  3.2.3.1 Phần mềm kế toán. 42
  3.2.3.2 Nên lập dự phòng phải thu khó đòi. 42
  3.2.3.3 Đối với kế toán công nợ và bán hàng. 43
  3.2.3.4 Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 43
  3.2.3.5 Quá trình mua hàng. 45
  KẾT LUẬN.
  Phụ lục đính kèm.
  Tài liệu tham khảo.
  Nhận xét của đơn vị thực tập.
  Nhận xét của giảng viên hướng dẫn.
  Nhận xét của giảng viên phản biện.
  Nhận xét của hội đồng.
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN
  HÀNG HÓA.

  1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.
  1.1.1 Khái niệm.
  - Lưu chuyển hàng hóa là đưa hàng hóa từ lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực tiêu dùng thông qua phương thức mua bán để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của xã hội
  Có 2 phương thức mua bán hàng hóa :
  - Bán buôn cho doanh nghiệp: kết thúc quá trình hàng hóa vẫn còn trong lĩnh vực lưu thông.
  - Bán lẻ: bán trực tiếp cho người tiêu dùng, kết thúc quá trình hàng hóa đã chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng.
  1.1.2 Nguyên tắc hạch toán hàng hóa.
  - Kế toán kho không được kiêm thủ kho hoặc người trực tiếp quản lý hàng.
  - Phải lựa chọn phương pháp hàng tồn kho, phương pháp tính giá xuất kho cho phù hợp với doanh nghiệp.
  - Hạch toán hàng hóa phải hạch toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật. Luôn đảm bảo khớp đúng giữa giá trị và hiện vật, giữa thực tế và số liệu trên sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
  - Mở đầy đủ sổ sách tổng hợp và chi tiết để theo dõi.
  1.1.3 Yêu cầu quản lý hàng hóa.
  - Quản lý từ khâu lưu kho, bảo quản đến xuất bán.
  - Quản lý về mặt số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa
  - Phải có sự thống nhất giữa các bộ phận: kế toán, kinh doanh và kho về tên gọi, nhãn hiệu, quy cách, mã số, phương pháp tính giá.
  1.1.4 Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá.
  * Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị kinh doanh có thể tồn tại và phát triển được thì luôn phải bám sát tình hình thị trường để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình có hiệu quả. Để cung cấp thông tin hữu hiệu cho nhà quản trị ra quyết định thì công tác kế toán luôn phải được cập nhật nhanh chóng, chính xác. Trong doanh nghiệp thương mại thì công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá đóng vai trò rất quan trọng ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty. Để cung cấp cho các nhà quản trị một cách chính xác, kịp thời thì công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

  - Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập- xuất- tồn kho hàng hoá cả về số lượng, giá cả, chất lượng, tình hình bảo quản hàng hoá dự trữ. Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ mua, bán hàng hoá.
  - Quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ hàng hoá, phát hiện xử lý kịp thời những hàng hoá giảm chất lượng, giá cả và khó tiêu thụ.
  - Tổ chức tốt nghiệp vụ hạch toán chi tiết hàng hoá, luôn luôn kiểm tra tình hình ghi chép ở các kho, quầy hàng. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, đối chiếu sổ sách ghi chép và kết quả kiểm kê hàng hoá ở các kho và quầy hàng.
  - Lựa chọn phương pháp tính giá vốn hàng hoá xuất bán cho phù hợp với tình hình đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình để đảm bảo đúng chỉ tiêu lãi gộp hàng hoá.
  - Ghi nhận doanh thu bán hàng đầy đủ và kịp thời phản ánh kết quả mua bán hàng hoá, tham gia kiểm kê đánh giá lại hàng hoá.
  - Tính toán chính xác các chi phí liên quan đến quá trình mua bán hàng hoá, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản thanh toán công nợ với nhà cung cấp và với khách hàng.
  - Xác định kết quả tiêu thụ và lên báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.


  Xem Thêm: Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty cổ phần đình quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status