Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng đầu Tư và phát triển Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng đầu Tư và phát triển Việt Nam

  M CL C
  Trang
  L i m ự u 1
  1. S c n thi t c a ự tài: .1
  2. M c tiêu c a ự tài .2
  3. đ i tư ng và ph m vi nghiên c u 2
  4. Phương pháp nghiên c u . .2
  5. C u trúc n i dung nghiên c u 2
  CHƯƠNG I: LÝ LU N CHUNG V TÍN D NG VÀ QU N LÝ R I RO TÍN
  D NG .4
  1.1. TÍN D NG .4
  1.1.1. Khái ni m 4
  1.1.2. Phân lo i tín d ng 4
  1.1.2.1. Căn c theo m c ựích . .4
  1.1.2.2. Căn c theo th i h n cho vay 4
  1.1.2.3. Căn c vào m c ự tín nhi m ự i v i khách hàng .5
  1.1.2.4. Căn c vào phương pháp hoàn tr .5
  1.2. R I RO TÍN D NG VÀ QUY TRÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG 5
  1.2.1. Khái ni m 5
  1.2.2. R i ro tín d ng và quy trình qu n lý r i ro tín d ng . .6
  1.2.2.1 Phân lo i r i ro tín d ng .6
  1.2.2.2. Nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng .6
  Nguyên nhân khách quan .6
  Nguyên nhân ch quan 7
  1.2.2.3. Thi t h i do r i ro tín d ng 8
  đ i v i ngân hàng 8
  đ i v i n n kinh t - xã h i .8
  1.2.2.4. Phòng ng a và x lý r i ro tín d ng .9
  4
  Các d u hi u c nh báo kho n tín d ng có v n ự .9
  Phương pháp x p h ng và giám sát r i ro danh m c tín d ng .12
  Các phương pháp ti p c n r i ro tín d ng theo Basel I, Basel 2 13
  Qu n lý r i ro tín d ng theo Basel 1: 14
  Ti p c n r i ro tín d ng theo Basel 2: 15
  Bi n pháp phòng ng a, kh c ph c và x lý ự i v i các nhóm d u hi u r i ro: .17
  1.3 KINH NGHI M QU N LÝ R I RO THEO MALAYSIA . 21
  CHƯƠNG 2: TH C TR NG V HO T đ NG TÍN D NG
  VÀ QU N LÝ R I RO TÍN D NG
  T I NGÂN HÀNG đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM
  2.1. GI I THI U V NGÂN HÀNG đ U T Ư VÀ PHÁT TRI N VI T NAM 24
  2.2. TÌNH HÌNH HO T đ NG kinh doanh C A NGÂN HÀNG đ U TƯ
  VÀ PHÁT TRI N VI T NAM GIAI đO N 2003-2007 và 9 THÁNG đ U NĂM
  2008 .25
  2.2.1. đánh giá môi trư ng ho t ự ng kinh doanh qua các năm .25
  2.2.2. K t qu ho t ự ng kinh doanh: .28
  2.2.2.1. Tài s n: .28
  2.2.2.2. Ngu n v n: .29
  2.3. CƠ C U VÀ CH T LƯ NG TÍN D NG GIAI đO N 2005-2007 34
  2.3.1 Cơ c u tín d ng: . .35
  2.3.2 Ch t lư ng tín d ng 37
  2.3.2.1. Ch t lư ng tín d ng theo vùng kinh t : . .39
  2.3.2.2. Ch t lư ng tín d ng theo quy mô: .39
  2.3.2.3. Ch t lư ng tín d ng theo ngành kinh t : .39
  2.3.3 Trích l p d phòng r i ro: .39
  2.4. NGUYÊN NHÂN PHÁT SINH R I RO TÍN D NG T I BIDV: 40
  2.4.1. Nguyên nhân khách quan: 40
  2.4.1.1. Nguyên nhân mang tính Ộl ch s Ợ: .40
  2.4.1.2. Cơ ch chính sách c a nhà nư c: .41
  5
  2.4.1.3. S
  nh hư ng c a môi trư ng kinh t không n ự nh: .41
  2.4.1.4. R i ro tín d ng phát sinh t quá trình t do hóa tài chính, h i nh p qu c t : .42
  2.4.1.5. Các nguyên nhân b t kh kháng c a th i ti t: 42
  2.4.1.6. Môi trư ng pháp lý chưa thu n l i: .43
  2.4.1.7. H th ng thông tin qu n lý còn b t c p: 44
  2.4.2. Nguyên nhân t khách hàng vay v n: .44
  2.4.2.1. Kh năng qu n lý kinh doanh kém: .44
  2.4.2.2. Khách hàng s d ng v n vay không ựúng m c ựích: .4 5
  2.4.2.3. Cung c p thông tin l a ự o: 45
  2.4.3. Nguyên nhân t ngân hàng: 46
  2.4.3.1. L ng l o trong công tác ki m tra n i b : .46
  2.4.3.2. R i ro phát sinh t chính sách tín d ng c a ngân hàng: 46
  2.4.3.3. đ o ự c ngh nghi p c a cán b : 47
  2.4.3.4. Thi u s ki m tra, giám sát sau khi cho vay: .47
  2.4.3.5. T c ự tăng trư ng tín d ng: .48
  2.5. TH C TR NG QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I BIDV .48
  2.5.1. Cơ c u t ch c tín d ng và công tác qu n lý r i ro tín d ng: 48
  2.5.2. Các văn b n ch ự , quy ch , quy trình th t c c p tín d ng: .48
  2.5.3. đánh giá ch t lư ng kho n vay và các quy ự nh nh m h n ch r i ro tín d ng: 49
  2.5.4. H th ng x p h ng tín d ng n i b theo chu n m c qu c t : 51
  CHƯƠNG 3: QU N LÝ R I RO TÍN D NG T I BIDV- GI I PHÁP VÀ KI N
  NGH
  3.1. đ NH HƯƠNG HO T đ NG kinh doanh C A BIDV GIAI đO N
  2006-2010
  3.1.1. M c tiêu, phương châm kinh doanh: 54
  3.1.2. N i dung các m c tiêu ự nh hư ng ự i v i các lĩnh v c kinh doanh ch y u
  giai ựo n 2006-2010: .55
  3.1.3. Các m c tiêu ưu tiên c a BIDV 56
  3.2. NH NG GI I PHÁP QU N LÝ R I RO TÍN D NG:
  6
  3.2.1. Hoàn thi n cơ c u t ch c ho t ự ng tín d ng và cơ c u qu n lý, giám sát r i
  ro tín d ng c a ngân hàng .57
  3.2.1.1 Cơ c u t ch c ho t ự ng tín d ng: 57
  3.2.1.2 Cơ c u giám sát và qu n lý r i ro tín d ng: 58
  3.2.2. Xây d ng h th ng văn b n ch ự , quy ch , quy trình, th t c c p tín d ng: .59
  3.2.3. Xây d ng chính sách tín d ng phù h p: .60
  3.2.3.1. Cơ ch phân c p y quy n: 60
  3.2.3.2 Xác ự nh th trư ng và các lĩnh v c cho vay c a ngân hàng: 60
  3.2.3.3 Xây d ng các gi i h n an toàn trong ho t ự ng tín d ng: .61
  3.2.3.4. Xây d ng chính sách khách hàng trong ho t ự ng tín d ng: 62
  3.2.3.5 Tài s n ự m b o ti n vay: .63
  3.2.3.6. đánh giá các r i ro phát sinh ự i v i vi c phát tri n các lo i hình s n ph m
  tín d ng m i: .63
  3.2.4. Xây d ng h th ng các công c ựo lư ng và ự nh h ng r i ro tín d ng: .64
  3.2.5. Qu n lý, giám sát danh m c cho vay: .64
  3.2.6. Trích l p qu d phòng bù ự p r i ro: 65
  3.2.7. H th ng thông tin qu n tr r i ro tín d ng: 65
  3.2.8. Công ngh , ngu n nhân l c trong công tác qu n lý r i ro tín d ng: 66
  3.3. M t s ki n ngh v i các cơ quan h u quan: .67
  3.3.1. đ i v i Nhà nư c: 67
  3.3.2. đ i v i ngân hàng Nhà nư c: 68
  K T LU N .70
  7
  DANH M C CÁC CH
  VI T T T
  BIDV: ngân hàng đ u tư và Phát tri n Vi t Nam
  NHNN: ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam
  CBTD: Cán b tín d ng
  VAS: Chu n m c k toán Vi t nam
  IFRS: Chu n m c Báo cáo tài chính Qu c t
  Qđ493: Quy t ự nh s 493/2005/Qđ-NHNN ngày 22/4/2005
  Qđ18:
  Quy t ự nh s 18/2007/Qđ-NHNN ngày 25/4/2007
  DANH M C CÁC B NG BI U
  B ng 1: Tăng trư ng GDP năm 2003-2007 trang 23
  B ng 2: T ng tài s n c a BIDV năm 2003-2007 trang 27
  B ng 3: V n ch s h u c a BIDV năm 2003-2007 trang 28
  B ng 4: L i nhu n trư c thu c a BIDV năm 2003-2007 trang 28
  B ng 5: Xu hư ng an toàn v n c a BIDV 2003-2007 trang 29
  B ng 6: Hi u qu ho t ự ng c a BIDV năm 2003-2007 trang 29
  B ng 7: K t qu ho t ự ng kinh doanh 9 tháng ự u năm 2008 trang 30
  B ng 8:Tăng trư ng tín d ng qua các năm 2005-2007 trang 32
  B ng 9:Cơ c u tín d ng theo lo i hình cho vay 2005-2007 trang 33
  B ng 10: Cơ c u tín d ng theo lo i hình doanh nghi p 2005-2007 trang 34
  B ng 11hân lo i n 2005-2007 trang 35
  B ng 12:Trích l p d phòng r i ro 2005-2007 trang 37
  B ng 13:T l n x u 2003-2007 trang 47
  8
  L IM đ U
  1. S c n thi t c a ự tài:
  Ho t ự ng tín d ng ựã và ựang là m t trong nh ng ho t ự ng kinh doanh
  chính ựem l i ngu n thu ch y u cho các ngân hàng thương m i. Tuy nhiên, cùng
  v i vi c ựem l i thu nh p ựáng k cho ngân hàng thì lĩnh v c tín d ng cũng là lĩnh
  v c có r i ro l n nh t. H u qu c a r i ro tín d ng ự i v i ngân hàng thư ng r t
  n ng n : làm tăng thêm chi phí c a ngân hàng, thu nh p lãi b ch m ho c m t ựi
  cùng v i s th t thoát v n vay, làm x u ựi tình hình tài chính và cu i cùng làm t n
  h i ự n uy tín và v th c a ngân hàng.
  R i ro tín d ng luôn song hành v i ho t ự ng tín d ng, không th lo i b
  hoàn toàn r i ro tín d ng mà ch có th áp d ng các bi n pháp ự phòng ng a ho c
  gi m thi u thi t h i t i ựa khi r i ro x y ra. đ ng trên quan ựi m qu n lý toàn b
  ho t ự ng ngân hàng nói chung và ho t ự ng tín d ng nói riêng, m t t l t n th t
  d ki n ự i v i ho t ự ng tín d ng ph i luôn ựư c xác ự nh trong chi n lư c ho t
  ự ng chung. Khi ngân hàng kinh doanh v i m t m c t n th t th p hơn ho c b ng
  m c t l t n th t d ki n thì ựó là s thành công trong lĩnh v c qu n lý r i ro.
  ngân hàng ph i b ng nhi u bi n pháp tác ự ng ự n ho t ự ng tín d ng ự h n ch
  t i ựa r i ro tín d ng nh m góp ph n ự t t i m c tiêu ho t ự ng tín d ng an toàn,
  hi u qu trong tăng trư ng.
  Th c ti n ho t ự ng tín d ng c a ngân hàng đ u tư và Phát tri n Vi t Nam
  th i gian qua cũng cho th y r i ro tín d ng c a tòan h th ng chưa ựư c ki m soát
  m t cách hi u qu và ựang có xu hư ng ngày m t gia tăng. Chính vì v y, yêu c u
  c p bách ự t ra là r i ro tín d ng ph i ựư c qu n lý, ki m sóat m t cách bài b n và
  có hi u qu , ự m b o tín d ng ho t ự ng trong ph m vi r i ro ch p nh n ựư c, h
  tr vi c phân b v n hi u qu hơn trong h at ự ng tín d ng, gi m thi u các thi t h i
  phát sinh t r i ro tín d ng và tăng thêm l i nhu n kinh doanh c a ngân hàng. Góp
  ph n nâng cao uy tín và t o ra l i th c a ngân hàng trong c nh tranh.
  9
  M t ngân hàng ho t ự ng kinh doanh có hi u qu , có năng l c tài chính
  m nh và qu n lý ựư c r i ro trong gi i h n cho phép s t o ựư c ni m tin c a khách
  hàng và nâng cao ựư c v th , uy tín ự i v i các t ch c kinh t , t ch c tín d ng
  trong và ngòai nư c. đây là ựi u vô cùng quan tr ng giúp ngân hàng ự t ựư c m c
  tiêu tăng trư ng và phát tri n b n v ng cũng như th c hi n thành công các ho t
  ự ng h p tác, liên doanh liên k t trong xu th h i nh p.
  đó là lý do tôi ch n ự tài ỘQu n lý r i ro tín d ng t i ngân hàng đ u tư và
  Phát tri n Vi t NamỢ.
  2. M c tiêu c a ự tài
  M c tiêu c a ự tài làm sáng t nh ng v n ự sau:
  - Làm rõ và góp ph n hoàn thi n lý lu n v qu n lý r i ro tín d ng.
  - Phân tích th c tr ng ho t ự ng tín d ng, nguyên nhân d n ự n r i ro và các
  phương pháp qu n lý r i ro tín d ng t i ngân hàng đ u tư và Phát tri n Vi t Nam.
  - Trên cơ s lý lu n và phân tích th c tr ng r i ro tín d ng, t ựó ựưa ra m t s
  bi n pháp nh m qu n lý r i ro tín d ng t i ngân hàng đ u tư và Phát tri n Vi t
  Nam.
  3. đ i tư ng và ph m vi nghiên c u
  đ i tư ng nghiên c u c a ự tài là: nguyên nhân d n ự n r i ro tín d ng, các
  bi n pháp nh m qu n lý r i ro.
  Ph m vi nghiên c u : Nghiên c u gi a lý lu n và th c t nguyên nhân d n ự n
  r i ro tín d ng, th c tr ng qu n lý r i ro tín d ng trong th i gian qua t i ngân hàng
  đ u tư và Phát tri n Vi t Nam, t ựó ựưa ra các gi i pháp nh m qu n lý r i ro tín
  d ng.
  4. Phương pháp nghiên c u
  S d ng các phương pháp : th ng kê, phương pháp t ng h p, phương pháp so
  sánh .
  5. C u trúc n i dung nghiên c u
  đ tài bao g m nh ng n i dung chính sau :
  10
  L im ự u
  Chương 1 : Lý lu n chung v tín d ng và qu n lý r i ro tín d ng
  Chương 2: Th c tr ng v ho t ự ng tín d ng và qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân
  hàng đ u tư và Phát tri n Vi t Nam
  Chương 3: Gi i pháp và ki n ngh ự qu n lý r i ro tín d ng

  Xem Thêm: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng đầu Tư và phát triển Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng đầu Tư và phát triển Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status