Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bất động sản Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN 3
1. Khái quát chung về doanh nghiệp: 3
1.1 Giới thiệu về doanh nghiệp: 3
1.2. Nghành nghề kinh doanh của công ty: 3
1.3. Nhiệm vụ của doanh nghiệp: 4
1.4. Lịch sử doanh nghiệp phát triển qua các thời kỳ: 4
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy bộ máy quản lý doanh nghiệp: 5
2.1.Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất: kết hợp với chức năng của Công ty cổ phần bất động sản VN đụơc thể hiện qua sơ đồ sau: 5
2.2.Chức năng của từng bộ phận: 5
2.3.Công nghệ sản xuất: 7
2.3.1. Sơ đồ dây truyền sản xuất: 7
2.3.2.Thuyết minh dây truyền sản xuất: 7
2.4.Đặc điểm công nghệ sản xuất: 8
2.4.1.Đặc điểm về phương pháp sản xuất: 8
2.4.2.Đặc điểm về trang thiết bị: 8
2.4.3. Đặc điểm về bố trí mặt bằng nhà xưởng, về thông gió,ánh sáng 9
3. Tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của doanh nghiệp: 9
3.1. Tổ chức sản xuất của doanh nghiệp: 9
3.2.Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp: 10
4. Khảo sát, phân tích các yếu tố “đầu ra, đầu vào”của công ty: 11
4.1. Yếu tố đầu vào của công ty: 11
5. Một số chỉ tiêu của công ty: 16

PHẦN THỨ HAI. TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN. 17
1. Chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty: 17
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 18
3. Đặc điểm về các mặt kế toán của công ty: 19
3.1.Hình thức kế toán mà công ty áp dụng : 19
3.2.Các mặt nghiệp vụ kế toán tại công ty : 21
3.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 30
3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần bất động sản VN 31
3.5. Kế toán tài sản cố định 32
3.6. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bất động sản VN 33
PHẦN THỨ BA. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN 35
1. Kế toán chi phí sản xuất : 35
1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 35
1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 35
2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm taị công ty Cổ phần bất động sản VN 35
2.1 . Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 44
2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy 52
2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 54
2.5. Tổ chức kế toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm 59
2.5.1. Tính giá thành sản phẩm dở dang 59
2.5.2. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 59
PHẦN THỨ TƯ. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VN 67
1. Những ưu điểm 67
2. Một số ý kiến nhận xét đóng góp làm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm ở công ty cổ phần bất động sản VN 69
2.1. Công tác quản lý nguyên vật liệu 69
2.2. Việc theo dõi, quản lý chi phí nhân công trực tiếp 70
2.3. Việc hạch toán chi phí sản xuất chung 70
KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bất động sản Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bất động sản Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.