Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hợp Thành
LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN I: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY THHH HỢP THÀNH 5
I - KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP 5
1. Quá trình hình thành và phát triển 5
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 7
II - ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 9
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 13
3. Tình hình tài chính của công ty 16
III - ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN. 17
1. Đặc điểm bộ máy kế toán: 17
2. Đặc điểm về tổ chức chứng từ kế toán: 21
3. Chế độ kế toán và hệ thống tài khoản sử dụng trong đơn vị: 23
4. Đặc điểm sổ sách kế toán sử dụng: 25
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 27
I . ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẨM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY 27
1. Đặc điểm thành phẩm . 27
2. Phương pháp đánh giá thành phẩm nhập xuất kho trong công ty. 27
2.1 . Đối với thành phẩm nhập kho. 27
2.2. Đối với thành phẩm xuất kho. 28
II . KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 28
1 . Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm, hình thức quản lý khâu tiêu thụ sản phẩm tại công ty. 28
1.1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm. 28
1.2.Hình thức quản lý khâu tiêu thụ tại công ty. 29
2. Phương tiêu thụ và phương thức thanh toán. 29
2.1. Phương thức tiêu thụ. 29
2.2. Phương thức thanh toán. 31
3. Kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết qủa tiêu thụ. 31
3.1. Chứng từ sử dụng. 31
3.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. 32
3.3. Tài khoản kế toán áp dụng. 37
3.4. Kế toán chi tiết quá trình tiêu thụ. 38
3.4.1. Kế toán chi tiết doanh thu bán hàng. 38
3.4.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán. 44
3.4.3. Kế toán chi phí bán hàng. 46
3.4.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 48
3.5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ. 49
PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ 62
THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢTIÊU THỤ 62
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 62
1. Ưu điểm: 62
2. Tồn tại. 63
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 65
1. Luân chuyển chứng từ. 65
2. Về phương pháp tính trị giá thành phẩm xuất bán. 67
3. Làm tốt công tác sử dụng vốn. 67
4. Về kế toán quản trị: 67
5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm. 68


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hợp Thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Hợp Thành sẽ giúp ích cho bạn.