kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I: Lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm
1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế
1.1.1.1. Khái niệm về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm
1.1.1.2. Tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm
1.1.2. Mục đích và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm
1.1.2.1 Mục đích
1.1.2.2 Ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ thành phẩm
1.2. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán
1.2.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm
1.2.1.1. Phương thức bán buôn
1.2.1.2. Phương thức bán lẻ
1.2.1.3. Phương thức bán hàng trả góp
1.2.1.4. Phương thức bán hàng thông qua đại lý
1.2.1.5. Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại
1.2.1.6. Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng
1.2.1.7. Phương thức tiêu thụ nội bộ
1.2.2. Các phương thức thanh toán
1.2.2.1. Thanh toán bằng tiền mặt
1.2.2.2. Thanh toán không dùng tiền mặt
1.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm
1.3.1. Chứng từ sử dụng
1.3.2. Sổ kế toán chi tiết
1.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm
1.5. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh
1.5.1. Tài khoản sử dụng
1.5.2. Phương pháp hạch toán
1.5.2.1. Kế toán chi phí bán hàng
1.5.2.2. Kế toán chi phí Quản lý doanh nghiệp
1.5.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
1.6. Hình thức sổ kế toán
1.6.1 Nhật ký sổ cái
1.6.2. Nhật ký chung
1.6.3. Chứng từ ghi sổ
1.6.4. Nhật ký chứng từ
Phần II: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam
2.1. Khái quát chung về Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
2.1.1.3. Tình hình tài chính của Công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý trong Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.1.2.1. Quy trình công nghệ sản xuất
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
2.1.3.2 Tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty
2.2. Thực tế kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.2.1. Các chính sách của Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.2.1.1. Các hình thức bán hàng tại Công ty
2.2.1.2. Chính sách giá cả của Công ty
2.2.1.3. Phương pháp tính giá vốn hàng bán thông thường
2.2.1.4. Trình tự ghi sổ kế toán
2.2.2. Kế toán tiêu thụ tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.2.2.1 Kế toán thành phẩm
2.2.2.2. Thủ tục xuất kho và chứng từ sử dụng
2.2.2.3. Trình tự hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
2.2.2.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng, xác định kết quả kinh doanh.
3.1. Nhận xét đánh giá về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam Techcom)
3.2. Kết quả đạt được
3.2.1. Trong công tác quản lý
3.2.2. Trong công tác kế toán
3.3. Những hạn chế cần khắc phục và các giải pháp hoàn thiện
3.3.1. Ý kiến thứ nhất
3.3.2. Ý kiến thứ hai
3.3.3. Ý kiến thứ ba
3.3.4. Ý kiến thứ tư
3.3.5. Ý kiến thứ năm
3.3.6. Ý kiến thứ sáu
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty Đầu tư công nghệ và thương m sẽ giúp ích cho bạn.