Tên đề tài
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính GTSP
LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228. 3

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 4
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 4
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty. 6
1.2.3 Đặc điểm quy trình tổ chức kinh doanh của công ty. 7
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty 8
1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây 15

PHẦN 2: THỰC TẾ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228.
17
2.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 17
2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty. 20
2.2.1 Các chính sách kế toán chung. 20
2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ. 20
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 21
2.2.4 Tổ chức vận dụng sổ kế toán. 21
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 24

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 228.
25
3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức bộ mày kế toán tại Công ty. 25
3.2 Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại công ty. 27

KẾT LUẬN 31Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.