Tên đề tài
Một số Giải pháp & hướng hoàn thiện việc tập hợp CPSX & tính GTSP tại X.nghiệp Dược phẩm TW2
Lời nói đầu

Hiện nay, nhiều nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài đã tạo ra một áp lực rất lớn đối với sản xuất trong nước. Trước tình hình đó, Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 phải tìm mọi cách giảm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm để đứng vững trên thị trường. Muốn làm được như vậy, một mặt xí nghiêp phải thay đổi công nghệ, nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới mặt khác phải thiết lập một hệ thống thông tin về chi phí, giá thành chính xác phù hợp. Do đó việc tổ chức và hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một điều quan trọng. Trước bối cảnh đó em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 2” để báo cáo trong đợt kiến tập này.

Dựa trên những lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế của xí nghiệp, em đã chọn đề tài này nhằm đưa ra một số kiến nghị nâng cao chất lượng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp Dược phẩm TW 2 phục vụ cho mục đích cuối cùng là tạo lợi nhuận lớn hơn.

Chính vì vậy, trong báo cáo thực tập tổng hợp này ngoài phần lời nói đầu và kết luận, em xin trình bày ba phần chủ yếu sau:
Phần 1: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Phần này nêu lên lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, để làm căn cứ cho việc đưa ra những giải pháp, đề xuất về mặt lý luận .
Phần 2: Thực trạng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá tại xí nghiệp.
Thông qua tìm hiểu, phần này em xin nêu lên những đặc điểm chung về xí nghiệp như lịch sử hình thành và phát triển, công tác tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh và khái quát công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong đơn vị .
Phần 3: Phương pháp và giải pháp hoàn thiện

Dựa trên lý luận và thực tiễn, phần này sẽ đưa ra những nhận định chung nhất về yêu cầu phải hoàn thiện phần hành kế toánnày và một số kiến nghị đề xuất .
Trong báo cáo này, việc trình bày được giới hạn trong những sản phẩm chủ yếu được xí nghiệp sản xuất ra tại các phân xưởng chính. Số liệu cung cấp cho việc nghiên cứu này được lấy từ tài liệu liên quan của tháng 3 năm 2002. Theo em, số liệu cá biệt của một tháng cũng có thể làm cơ sở đưa ra những nhận định tổng quát bởi mặt hàng của xí nghiệp ít có biến động lớn.

Khi nghiên cứu bất kì một vấn đề gì, xác định đúng phương pháp là một phần tạo nên sự thành công. Nhận thức được điều đó, trong quá trình nghiên cứu bên cạnh việc vận dụng những phương pháp duy vật biện chứng, lôgic học em còn sử dụng biện pháp toán học, trình bảng biểu sơ đồ để đưa ra những vấn đề mang tính bản chất cần thiết.

Trong một thời gian nghiên cứu tương đối ngắn với khả năng của mình em xin trình bày những vấn đề mang tính thực tiễn và lý luận. Việc trình bày trong báo cáo này còn nhiều sai sót em mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô để có được nhữngbáo cáo tốt hơn ở giai đoạn sau.


Em xin chân thành cảm ơn! Phần I
Những vấn đề lý luận chung

I-Những vấn đề lý luận về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:

I.1- Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất:

Quá trình sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là quá trình đầu tư các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm lao vụ và dịch vụ cần thiết phù hợp với mục tiêu đặt ra . Dù tồn tại dưới nhiều hình thức, nhưng tựu chung lại đầu vào cho sản xuất bao gồm: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí về nhân công chi phí về khấu hao tài sản cố định và các chi phí khác. Các loại chi phí này phát sinh và vận động liên tục trong mỗi giai đoạn sản xuất . Để hiểu rõ về các loại chi phí này ta cần phân biệt đâu là chi phí bỏ ra để tạo nên một giá trị sử dụng nào đó, cũng như đâu là chi phí để thực hiện giá trị của giá trị sử dụng này và chi phí nào không liên quan đến việc tạo ra giá trị sử dụng. Hay nói cách khác ta phải hiểu được thế nào là chi phí và thế nào là chi tiêu Chi phí là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải chi ra trong một thời kỳ nhất định. Còn chi tiêu chỉ đơn thuần là sự giảm đi về mặt giá trị của tài sản trong doanh nghiệp bất kể nó phục vụ cho mục đích gì. Nhưng chi tiêu và chi phí lại có quan hệ mật thiết với nhau. Chi tiêu là cơ sở phát sinh của chi phí, không có chi tiêu thì không có chi phí. Nhưng có khi những khoản chi tiêu kỳ này lại không được tính vào chi phí và có những khoản tính vào chi phí kỳ này nhưng thực tế chưa phát sinh.

Như vậy ta có thể đưa ra được một cách hiểu về chi phí sản xuất như sau:
Chi phí sản xuất là toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm và đạt được mục đích là tạo ra được sản phẩm dưới dạng có thể có.

Chi phí sản xuất được hình thành do có sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào sản phẩm và được thể hiện trên hai mặt
Về mặt định tính, đó là bản thân các yếu tố vật chất phát sinh tiêu hao trong quá trình sản xuất để tạo nên sản phẩm
Về mặt lượng, đó là mức tiêu hao của các yếu tố thể hiện dưới nhiều thước đo khác nhau chủ yếu là thước đo tiền tệ.
Hai mặt định tính và định lượng của chi phí sản xuất chịu sự chi phối của quá trình tái sản xuất và đặc điểm của sản phẩm.
Như vậy các yếu tố này tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau, nhưng chúng có đặc điểm chung đó là giá trị của chúng được chuyển vào giá trị sản phẩm trong quá trình sản xuất. Việc phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.
Với ý nghĩa đó việc phân loại chi phí sản xuất được tiến hành theo nhiều cách dựa trên những tiêu chí, cơ sở khác nhau. Mỗi cách đều phục vụ cho một mục đích cụ thể.

Sau đây là một số cách phân loại chủ yếu được sử dụng.
Phân theo yếu tố chi phí: về thực chất khi phân theo yếu tố thì chi phí có ba loại chủ yếu là chi phí lao động sống, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về tư liệu lao động. Tuy nhiên trong qua trình quản lý tuỳ vào điều kiện và yêu cầu mà việc phân chia theo yếu tố có thể chi tiết hơn nhưng cơ bản vẫn là ba yếu tố trên.

Phân theo khoản mục chi phí trong gia thành sản phẩm: Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng tính giá thành.

Nói tóm lại chi phí sản xuất là những hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm. Trong quản lý và tổ chức sản xuất, chúng ta cần phải hiểu rõ chi phí về mặt bản chất cũng như hình thức biểu hiện. Từ đó đưa ra được cách phân loại phù hợp để tránh tình trạng tính sai chi phí, hoặc dùng chỉ tiêu chi phí như là một công cụ để thực hiện những hành vi phạm pháp.

I.2- Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm:

Trong sản xuất kinh doanh một nguyên tắc cơ bản đặt ra đó là sự bù đắp đối với những chi phí bỏ ra để có được giá trị sử dụng cung cấp cho Xã hội. Do vậy, việc sản xuất ra một sản phẩm nằm trong một giới hạn - giới hạn bù đắp. Nếu vượt qua giới hạn này doanh nghiệp tất yếu sẽ bị thua lỗ và phá sản.
Xuất phát từ điều đó, trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp luôn quan tâm đến những chi phí bỏ ra để sản xuất sản phẩm, thực hiện giá trị sản phẩm từ đó có những giải pháp điều chỉnh cụ thể. Những thông tin đó đều có thể được cung cấp từ một chỉ tiêu đó là giá thành sản phẩm.
Giá thành sản phẩm được xác định như sau:
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Như vậy giá thành sẩn phẩm phụ thuộc vào hai yếu tố đó là chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ đã được đầu tư và lượng giá trị sử dụng biều hiện thành khối lượng sản phẩm.

Đề cập tới vấn đề giá thành sản phẩm ta phải xem xét tới hai mặt vốn chứa đựng bên trong bản thân nó, đó là:

Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ là nội dung cơ bản

Khối lượng sản phẩm là hình thức biểu hiện của các yếu tố vật chất mang trong nó lượng chi phí đã tiêu hao để cấu tạo nên giá thành

Hình thức biểu hiện và nội dung cấu thành là hai mặt thống nhất mang tính bản chất của giá thành.
Như vậy giá thành phải chăng là sự biểu hiện về mặt giá trị của một giá trị sử dụng nhất định, hay giá thành là căn cứ đánh giá cho một quá trình sản xuất cụ thể Để giải quyết những vấn đề lý luận về giá thành, ta cần xem xét các quan điểm từ trước tới nay thông qua mặt bản chất của giá thành.
Khi xét về mặt bản chất của giá thành tức là nói tới nội dung kinh tế chứa đựng bên trong chỉ tiêu này. Đã có nhiều quan điểm được trình bày.
Quan điểm thứ nhất cho rằng giá thành là hao phí lao động sống và hao phí lao động vật hoá được dùng dể sản xuất và tiêu thụ một đơn vị hoặc một khối lượng sản phẩm nhất định.

Theo quan điểm này, giá thành sản phẩm bao gồm hai bộ phận đầu của giá trị sản phẩm. Giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí để sản xuất sản phẩm và giá trị sáng tạo ra cho bản thân người lao động.

Như vậy quan điểm này đã cho thấy được yếu tố vật chất bên trong cấu thành nên sản phẩm và thực hiện giá trị của nó. Đồng thời cũng cho thấy chi phí sản xuất là nội dung cơ bản của giá thành sản phẩm và hạ thấp chi phí sản xuất sẽ làm giảm giá thành. Nó cũng đặt ra yêu cầu dối với quá trình sản xuất đó là tăng năng suất đồng nghĩa với hạ thấp giá thành sản phẩm.Tuy nhiên phương pháp này cũng bộc lộ những hạn chế . Nó quan niệm giá thành như một chỉnh thể thống nhất về hao phí vật chất bao gồm hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp cần bù đắp trong khi đó lượng hao phí cần bù đắp là toàn bộ các đầu vào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên và thực hiện giá trị các đầu ra tương ứng. Nó cũng làm người ta nghĩ rằng cứ sản xuất nhiều sản phẩm thì giá thành hạ, lợi nhuận tăng. Trong khi đó, vấn đề quan trọng của sản xuất là liệu giá thành của sản phẩm tăng thêm đó có được bù đắp bởi việc thực hiện giá trị trên thị trường hay không.


Xem Thêm: Một số Giải pháp & hướng hoàn thiện việc tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại X.nghiệp Dược ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp & hướng hoàn thiện việc tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại X.nghiệp Dược ph sẽ giúp ích cho bạn.