Tên đề tài
Hạch toán CPSX & tính GTSP xây lắp tại Cty Xây dựng & PTNT
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 2
1.1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 2
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 2
1.1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 3
1.1.3. Khái niệm, bản chất và phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.4. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 6
1.1.5. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 8
1.2. Hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2. Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 10
1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 11
1.2.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 12
1.2.3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 13
1.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 16
1.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất sản phẩm 18
1.2.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành 18
1.2.4.2. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện thực hiện khoán
sản phẩm xây lắp 19
1.2.5. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 24
1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, sổ tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 26

CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 28

2.1. Đặc điểm tình hình hoạt động tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 28
2.1.1. Đặc điểm chung của Công ty 28
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty 29
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 31
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 32
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận phòng ban 34
2.1.6. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 36
2.1.7. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 40
2.2. Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 42
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 42
2.2.2. Đặc điểm và phương pháp hạch toán 42
2.2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 42
2.2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 49
2.2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 55
2.2.2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 61
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 67
3.1. Tầm quan trọng của việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67
3.2. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 67
3.3. Phương hướng hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng và Phát triển nông thôn 70
KẾT LUẬN 81


Xem Thêm: Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng & PTNT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng & PTNT sẽ giúp ích cho bạn.