Tên đề tài
Hạch toán CPSX & tính GTSP với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1

Phần I: Lý luận chung về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp 3
I: Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp. 3
1. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất. 3
2. Phân loại chi phí sản xuất. 4
3. Vai trò và chức năng của chi phí sản xuất. 6
II. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành trong Doanh nghiệp. 6
1. Bản chất của giá thành sản phẩm. 6
2. Phân loại giá thành sản phẩm. 7
3. Ý nghĩa vai trò của chỉ tiêu giá thành đối với công tác quản trị. 8
III. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8
IV. Sự cần thiết và nhiệm vụ của công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các Doanh nghiệp công nghiệp. 9
V. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp. 11
1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 11
2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 12
3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các Doanh nghiệp. 13
4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành . 25
3. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 27

Phần II: Tổ chức công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam 29
I. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 29
1. Lịch sử hình thành, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 29
2. Tổ chức bộ máy quản lý của Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 30
3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 34
4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp giai đoạn 1999-2001. 35
5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam.38
6. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán và hệ thống tài khoản áp dụng tại Doanh nghiệp. 40
II. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 40
A. kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam 40
1. Đặc điểm chi phí sản xuất của Doanh nghiệp và việc phân loại chi phí sản xuất. 40
2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 41
3. Tài khoản sử dụng. 42
4. Quy trình tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất. 44
B. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 58
1. Công tác quản lý giá thành ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 58
2. Đối tượng tính giá thành. 58
3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 59
4. Phương pháp tính giá thành. 59
III. Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp. 60
1. Phân tích chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phẩm. 60
2. Phân tích khoản mục giá thành. 61

Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam 63
I. Nhận xét chung về công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 63
1. Về bộ máy kế toán của Doanh nghiệp. 63
2. Về hệ thống sổ sách. 64
2. Về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Doanh nghiệp. 64
4. Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất và tính toán, xác định kế hoạch giá thành sản phẩm của Doanh nghiệp. 65
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thành công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Doanh nghiệp tư nhân Hoa Nam. 65
1. Hoàn thiện công tác kế toán xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành. 66
2. Hoàn thành công tác kế toán một số khoản chi phí. 67
3. Hoàn thiện công tác kế toán đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 71
4. Hoàn thiện công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 73
5. Một số biện pháp hạ giá thành sản phẩm. 75

Kết luận 77

Tài liệu
tham khảo 79


Xem Thêm: Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp ở Doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán CPSX & tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp ở Doanh sẽ giúp ích cho bạn.