Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ và thương mại Tràng Thi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG hoá trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế
thị trường 3
1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trường 3
1.1.2. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường 5
1.1.2.1. Bản chất của thương mại và kinh doanh thương mại 5
1.1.2.2. Chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại 7
1.1.2.3. Vai trò của hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường 8
1.1.2.4. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường. 9
1.1.3 Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 12
1.1.3.1. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại yêu cầu
quản lý. 12
1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hoá. 14
1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại. 15
1.2.1. Đặc điểm kế toán tiêu thụ hàng hoá có ảnh hưởng đến công tác kế toán. 15
1.2.1.1. Các phương thức bán hàng: 15
1.2.1.2. Phương thức thanh toán 18
1.2.1.3. Phạm vi hàng bán 18
1.2.1.4. Thời điểm xác định doanh thu 19
1.2.2 Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hoá 20
1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 20
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 20
1.2.2.3. Phương pháp kế toán. 26
1.2.2.4. Sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ . 39
1.2.3. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 40
1.2.4. Báo cáo kết quả hoạt động tiêu thụ 43
1.2.3.1. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng xuất bán 41
1.2.3.2. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ 43
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ Thương Mại -Tràng thi . 46
2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh tại công ty có ảnh hưởng
tới kế toán tiêu thụ hàng hoá. 46
2.1.1.Vài nét về quá trình hoạt động, phát triển của công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi. 46
2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ . 48
2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty. 50
2.1.4. Một số kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây. 52
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Thương mại Dịch vụ
Tràng Thi. 53
2.3. Hình thức sổ áp dụng trong công ty. 55
2.4. Tình hình thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty Thương
Mại- Dịch vụ Tràng Thi. 56
2.4.1 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá của
doanh nghiệp. 56
2.4.1.1. Thị trường tiêu thụ hàng hoá chủ yếu của doanh nghiệp .56
2.4.1.2. Cách phát triển bán hàng mà doanh nghiệp đang thực hiện. 57
2.4.2. Kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá. 57
2.4.2.1. Chứng từ sử dụng. 57
2.4.2.2 Tài khoản sử dụng. 64
2.4.2.3. Trình tự hạch toán. 64
2.4.2.4.Sổ kế toán. 66
Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty thương mại Tràng Thi 78
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty 78
3.2. Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty 79
Kết luận 84


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ và thương mại Tràng Thi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ và thương mại Tràng Thi sẽ giúp ích cho bạn.