Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
Mục lục

Chương I: Cơ sở lý luận của việc tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.

I. Những vấn đề chung về vật liệu, công cụ, dụng cụ.

1.Khái niệm chung về vật liệu, công cụ, dụng cụ.

2. Nhiệm vụ tổ chức, quản lý hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
2.1.Vật liệu
2.2. Công cụ, dụng cụ
2.3.Phân loại, tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ
2.3.1.Phân loại vật liệu, công cụ, dụng cụ
2.3.2.Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ

II.Hạch toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ
1. Phương pháp thẻ song song
1.1. Điều kiện áp dụng
1.2. Nội dung phương pháp
1.3. Sơ đồ hạch toán

2. Phương pháp sổ số dư
2.1.Điều kiện áp dụng
2.2.Nội dung phương pháp
2.3.Sơ đồ hạch toán

3.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
3.1.Điều kiện áp dụng
3.2.Nội dung phương pháp
3.3.Sơ đồ hạch toán

III.Hạch toán tổng hợp tình hình biến động vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

1.Đặc điểm sử dụng
2.Tài khoản sử dụng
3. Hạch toán tình hình biến động tăng vật liệu, công cụ, dụng cụ
3.1.Thủ tục và chứng từ
3.2. Hạch toán tình hình biến động tăng vật liệu
3.3. Hạch toán tình hình biến động tăng công cụ, dụng cụ

4. Hạch toán biến động giảm vật liệu, công cụ, dụng cụ
4.1. Thủ tục và chứng từ
4.2. Hạch toán tình hình biến động giảm vật liệu
4.3. Hạch toán tình hình biến động giảm công cụ, dụng cụ

IV Hạch toán tổng hợp tình hình biến động vật liệu, công cụ, dụng cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ

1. Đặc điểm sử dụng
2. Tài khoản sử dụng
3. Phương pháp hạch toán

V. Tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng của vốn lưu động

1. Yêu cầu
2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Chương II: Thực tế tổ chức quản lý và hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3

I. Đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Dệt 8/3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Dệt 8/3

2. Vai trò, nhiệm vụ của Công ty Dệt 8/3

II. Đặc điểm vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng tại Công ty Dệt 8/3
1. Đặc điểm vật liệu, công cụ, dụng cụ của Công ty Dệt 8/3
2. Phân loại vật liệu, công cụ, dụng cụ của Công ty Dệt 8/3
3. Tính giá vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
3.1. Đối với vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập trong kỳ
3.2. Đối với vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất trong kỳ
III. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
1. Tại kho
2. Tại phòng kế toán

IV. Tổ chức hạch toán tổng hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
1.1. Thủ tục và chứng từ nhập
1.2. Kế toán ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh

2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
2.1. Thủ tục và chứng từ xuất
2.2. Kế toán ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh
2.3. Kế toán các nghiệp vụ xuất công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
3. Hệ thống sổ sách kế toán được được sử dụng để hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
V. Công tác kiểm kê vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3
VI. Tổ chức hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng của vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3

Chương III: Một số suy nghĩ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty Dệt 8/3

I. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại Công ty Dệt 8/3

II. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
1. Đối với khâu dự trữ
2. Đối với khâu sản xuất
3. Đối với khâu lưu thông

III. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty Dệt 8/3

Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ sẽ giúp ích cho bạn.