Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
MỤC LỤC

Chương I: Lý luận chung về Kế toán tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) 1
I. Những vấn đề chung về TSCĐHH 1
1. Khái niệm về TSCĐHH 1
2. Đặc điểm của TSCĐHH 1
3. Phân loại TSCĐHH 2
II. Nhiệm vụ chủ yếu của TSCĐHH 4
III. Đánh giá TSCĐHH 4
1. Nguyên giá TSCĐHH 5
2. Giá trị hao mòn của TSCĐHH 7
3. Xác định giá trị còn lại của TSCĐHH 7
IV. Kế toán TSCĐHH trong doanh nghiệp 8
1. Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐHH 8
2. Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐHH 9
V. Kế toán khấu hao TSCĐHH 11
1. Khái niệm về khấu hao TSCĐHH 11
2. Các phương pháp khấu hao TSCĐHH 12
3. Tài khoản kế toán sử dụng 16
VI. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐHH 16
1. Kế toán sửa chữa thường xuyên 17
2. Kế toán sửa chữa lớn 17
VII. Công tác kế toán kiểm kê đánh giá lại TSCĐHH 17
Chương II: Thực trạng kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu 18
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 18
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Đáp Cầu 18
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty may Đáp Cầu 19
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty may Đáp Cầu 21
4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty may Đáp Cầu 22
II. Thực trạng kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu 24
1. Đặc điểm và phân loại TSCĐHH 24
2. Đánh giá TSCĐHH 25
3. Công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu 25
4. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH 26
5. Kế toán khấu hao TSCĐHH 30
6. Sửa chữa TSCĐHH 31
7. Công tác kiểm tra và đánh giá lại TSCĐHH 32
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu 33
I. Nhận xét về công tác hạch toán TSCĐHH của Công ty may Đáp Cầu 33
1. Ưu điểm 33
2. Nhược điểm 34
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty may Đáp Cầu. 34


Xem Thêm: Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.