Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch Dịch Vụ – Khách Sạn Thanh Hoá
MỤC LỤC
Trang

Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh . 3
I . Vai trò (vị trí ) của tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong quá trinh sản xuất kinh doanh . 3
II . Hạch toán lao động và yêu cầu cần thiết để quản lý lao động 4
1. Hạch toán lao động: 4
1.1- hạch toán số lượng lao động . 4
1.2-Hạch toán thời gian lao động . 5
1.3- Hạch toán kết quả lao động . 5
2. Yêu cầu cần thiết để quản lý lao động . 6
III. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ . 7
1. Quỹ tiền lương . 7
1.1. Nội dung cuẩ tiền lương. 7
1.2. Thành phần cơ cấu quỹ lương . 8
1.3 Các hình thức trả lương . 9
2. Quỹ BHXH , BHYT , KPCĐ. 15
2.1- Quỹ BHXH. 16
2.2. Quỹ BHYT 17
2.3 – Quỹ KPCĐ . 17
IV. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tièn lương và các khoản trích theo lương. 18
1. Yêu cầu quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 19
V. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 20
1. Nguyên tắc thứ nhất: Nguyên tắc trả tiền lương theo số lượng và chất lượng lao động. 20
2. Nguyên tắc thứ hai : Nguyên tắc đảm bảo tái sản xuất sức lao động không ngừng nâng cao mức sống . 20
3 . Nguyên tắc thứ ba : Nguyên tắc đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa những người lao động trong nền kinh tế quốc dân . 20
VI . Nội dung và trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 21
1. Nội dung. 21
2. Kết cấu . 21
3. Trình tự kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 22
3.1 . Trình tự kế toán tiền lương . 22
3.2. Trình tự kế toán các khoản trích theo lương. 25
4. Hệ thống sổ kế toán . 28
4.1. Hình thức nhật ký chung . 28
4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ : 28
4.3 Hình thức nhật ký chứng từ . 29
4.4 Hình thức nhật ký – Sổ cái . 30
Phần thứ hai: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch – khách sạn thanh hoá 31
I . Đặc điểm tình hình chung của Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ – Du Lịch – Khách Sạn Thanh Hoá . 31
1 . Quá trình hình thành và phát triển . 31
2 . Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận . 33
3. Chức năng nhiệm vụ của Trung Tâm . 34
3.1 . Chức năng 34
3.2 . Nhiệm vụ : 34
4 . Đặc điểm nguồn vốn kinh doanh . 35
5 . Đặc điểm lao động và tổ chung bộ máy kế toán của Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ – Du Lịch – Khách Sạn Thanh Hoá 36
5.1 - Đặc điểm về lao động : 36
5.2. Tổ chức bộ máy kế toán : 37
6. Tổ chức công tác kế toán tiền lương của , Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ – Du Lịch – Khách Sạn Thanh Hoá . 39
II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiền lương ở Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch – Khách sạn Thanh Hoá . 42
1. Công tác quản lí về kế toán tiền lương . 42
2 . Tổ chức công tác quản lý các khoản trích theo lương ở Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch – Khách sạn Thanh Hoá. 47
3.Chế độ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch – Khách sạn Thanh Hoá . 53
3.1 Chứng từ sử dụng : 53
3.2 Quy trình luân chuyển chứng từ . 53
Phần thứ ba: Một số kiến nhgị nhăm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương tại trung tâm thương mại – dịch vụ – du lịch khách sạn thanh hoá 65
I . Nhận xét chung vềcông tác kế toán tiền lương tại trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch – Khách sạn Thanh Hoá . 65
1. Ưu điểm : 66
2. Những khó khăn và tồn tại : 67
II . Một số phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương tại Trung tâm Thương mại – Dịch vụ – Du lịch – Khách sạn Thanh Hoá . 68
1. Yêu cầu của việc hoàn thiện . 68
2. Một số phương hướng hoàn thiện . 68
Kết luận 72


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tại Trung Tâm Thương Mại – Du Lịch sẽ giúp ích cho bạn.