Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà TâyMỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 3
1.1.Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 3
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 3
1.1.2. Thị trường của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 4
1.1.3. Phương thức bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 4
1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Hà Tây 6
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 9
2.1 Kế toán doanh thu bán hàng 9
2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán doanh thu bán hàng 9
2.1.1.1 Chứng từ sử dụng 9
2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 9
2.1.1.3 Quy trình luân chuyển theo từng phương thức bán hàng của Công ty 10
2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 12
2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và hàng bán bị trả lại 31
2.1.4 Kế toán tổng hợp về doanh thu 34
2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 38
2.2.1 Đặc điểm kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty 38
2.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán
2.2.3 Quy trình luân chuyển chứng từ để xác định giá vốn hàng bán 38
2.3 Kế toán chi phí bán hàng 48
2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán 48
2.3.1.1 Chứng từ kế toán sử dụng 48
2.3.1.2 Quy trình luân chuyển 48
2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 49
2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng 54
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phẩn thương mại dịch vụ Hà Tây 55
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 55
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 55
3.1.2 Nhược điểm của công tác kế toán tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 56
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện
3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây 58
3.2.1 Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản trong việc hạch toán tổng hợp 58
3.2.2 Hoàn thiện hạch toán ban đầu 60
3.2.3 Hoàn thiện sổ kế toán 61
3.2.4 Ứng dụng tin học vào công tác kế toán 61
Kết luận 63
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu 01: Hóa đơn giá trị gia tăng 13
Biểu 02: Hóa đơn giá trị gia tăng 14
Biểu 03: Phiếu xuất kho 15
Biểu 04: Phiếu xuất kho 16
Biểu 05: Thẻ kho 17
Biểu 06: Thẻ kho 18
Biểu 07: Bảng kê hóa đơn, chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra 19
Biểu 08: Phiếu thu 20
Biểu 09: Hóa đơn bán hàng 22
Biểu 10: Bảng kê bán lẻ hàng hóa 23
Biểu 11: Sổ nhật ký chung 25
Biểu 12: Sổ chi tiết tài khoản 131 26
Biểu 13: Sổ chi tiết tài khoản 333.1 27
Biểu 14: Sổ chi tiết tài khoản 156 28
Biểu 15: Sổ chi tiết tài khoản 511 29
Biểu 16: Bảng tổng hợp sản phẩm hàng hóa tài khoản 156 30
Biểu 17: Biên bản trả lại hàng bán 32
Biểu 18: Phiếu nhập kho 33
Biểu 19: Sổ chi tiết tài khoản 34
Biểu 20: Bảng tổng hợp doanh thu 36
Biểu 21: Trích sổ cái tài khoản 511 37
Biểu 22: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa 41
Biểu 23: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa 42
Biểu 24: Bảng kê nhập-xuất-tồn hàng hóa 43
Biểu 25: Sổ chi tiết tài khoản 632 44
Biểu 26: Bảng tổng hợp giá vốn hàng bán 45
Biểu 27: Sổ nhật ký chung 46
Biểu 28: Sổ cái tài khoản 632 47
Biểu 29: Phiếu chi 49
Biểu 30: Phiếu chi 50
Biểu 31: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH 51
Biểu 32: Sổ nhật ký chung 52
Biểu 33: Sổ chi tiết tài khoản 641 53


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.