Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 3
1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì 3
1.1.1. Danh mục sản phẩm 3
1.1.2. Tiêu chí chất lượng của sản phẩm 3
1.1.3. Tính chất của sản phẩm 6
1.1.4. Loại hình sản xuất 6
1.1.5. Đặc điểm sản phẩm dở dang 7
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần sản xuất và xuât nhập khẩu bao bì 8
1.2.1. Quy trình công nghệ: 8
1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất: 11
1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì: 12
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 15
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì: 15
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 15
2.1.1.1- Nội dung: 15
2.1.1.2- Tài khoản sử dụng: 16
2.1.1.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 16
2.1.1.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp: 27
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 29
2.1.2.1- Nội dung: 29
2.1.2.2- Tài khoản sử dụng: 31
2.1.2.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết: 31

2.1.2.4- Quy trình ghi sổ tổng hợp: 35
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 36
2.1.3.1- Nội dung 36
2.1.3.2- Tài khoản sử dụng 36
2.1.3.3- Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 37
2.1.3.4: Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 43
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 45
2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 45
2.1.4. 2. Tổng hợp chi phí sản xuất chung 45
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì 47
2.2.1- Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 47
2.2.2- Quy trình tính giá thành 47
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 50
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán CFSX và tính giá thành SP tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 50
3.1.1- Ưu điểm 50
3.1.2- Nhược điểm 51
3.1.3- Phương hương hoàn thiện: 52
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì 52
KẾT LUẬN 55
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và xuất sẽ giúp ích cho bạn.