Tìm hiểu tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp của Việt Nam
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU i
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ 1
1.1 Khái niệm, chức năng, vai trò và nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ 1
1.1.1 Khái niệm kiểm toán nội bộ và vai trò của nó 1
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Kiểm toán nội bộ 2
1.1.3 Đối tượng của Kiểm toán nội bộ 5
1.1.4 Phân loại kiểm toán nội bộ 6
1.2 Tổ chức kiểm toán nội bộ 10
1.2.1 Các nhân tố cần xem xét khi thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp 10
1.2.2 Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ 11
1.2.3 Quy trình kiểm toán nội bộ 16
PHẦN 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP 23
2.1 Sự cần thiết của tổ chức kiểm toán nội bộ trong mỗi doanh nghiệp 23
2.2 Khái quát tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam 24
PHẨN 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM ĐÁNH GIÁ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ 29
KẾT LUẬN iii

LỜI MỞ ĐẦU

Kiểm toán nội bộ là một chức năng kiểm tra độc lập được thiết lập bên trong một tổ chức với tư cách là một công cụ để giúp lãnh đạo xem xét và đánh giá các hoạt động của tổ chức đó. Với tính chất như vậy, trên thế giới sự phát triển của kiểm toán nội bộ là rất đa dạng. Ở Việt Nam, bộ máy kiểm toán nội bộ tùy theo từng công ty mà được tổ chức độc lập hay là một bộ phận của bộ máy kế toán hay các bộ máy khác, dù được tổ chức dưới hình thức nào thì bộ máy kiểm toán nội bộ cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc quản lý đối với các hoạt động của tổ chức.
Trong những năm gần đây, hoạt động của các doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước cũng như những doanh nghiệp tư nhân, những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sự cần thiết của bộ máy kiểm tra kiểm soát nói chung và bộ máy kiểm toán nội bộ nói riêng để hỗ trợ cho công tác quản lý là một tất yếu khách quan giúp công ty hoạt động ngày một tốt hơn. Do đó Em đã chọn Đề tài: “Tìm hiểu tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp của Việt Nam” cho Đề án môn kiểm toán của mình, Đề án gồm 3 phần
Phần 1: Lý luận chung về tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ.
Phần 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ tại công ty Việt Nam.
Phần 3: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động kiểm toán nội bộ tại công ty Việt Nam.

Để hoàn thành Đề án này, Em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của GS.TS. Nguyễn Quang Quynh. Em xin chân thành cảm ơn.


Xem Thêm: Tìm hiểu tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp của Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.