Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Số 15 - Hợp Đồng Xây Dựng
LỜI MỞ ĐẦU
Xã hội loài người đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài, từ thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ xa xưa tới thời đại văn minh công nghiệp ngày nay. Chúng ta đã chứng kiến những bước ngoặt lịch sử trong khoa học, công nghệ và đời sống xã hội – đặc biệt trong những thập niên gần đây. Hoạt động Hạch toán kế toán là một hoạt động lịch sử song hành với quá trình phát triển đó của loài người - tuy ở mỗi giai đoạn Hạch toán kế toán phát triển ở các mức độ khác nhau, dù sơ khai hay tiên tiến với sự trợ giúp của máy móc tự động hóa, nhưng Hạch toán kế toán đã thể hiện vai trò quan trọng, không thể thiếu với đời sống kinh tế xã hội.
Khi kinh tế phát triển mạnh, xu hướng quốc tế hoá gia tăng, phổ biến, thì sự đòi hỏi về một cơ chế tài chính và phương thức tổ chức hạch toán thống nhất giữa các quốc gia trên thế giới càng trở nên cần thiết. Bên cạnh công cụ truyền thống là Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán ra đời đã tạo thêm một khung pháp lý cho hoạt động Hạch toán kế toán trong tất cả các lĩnh vực, ở mọi thành phần kinh tế. Có chuẩn mực được áp dụng chung trên toàn thế giới và cũng có chuẩn mực riêng ở từng quốc gia.
Mỗi ngành nghề, lĩnh vực hay hoạt động kinh tế đặc thù đều có những chuẩn mực riêng để quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, nội dung, phương pháp và thủ tục kinh tế cơ bản, chung nhất làm cơ sở ghi chép kế toán và lập Báo cáo tài chính, nhằm đạt được đánh giá trung thực, hợp lý, khách quan về tình trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh của họ chính là việc thực hiện các Hợp đồng xây dựng, vì vậy cần có sự quy định và hướng dẫn cụ thể về cách hạch toán các hợp đồng này. Và chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15 – “Hợp đồng xây dựng” đã được công bố và ban hành - theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.
Kinh tế Việt Nam đang phát triển với nhịp độ cao, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế công nghiệp đang được triển khai rộng khắp các khu vực, vùng, miền . Sự hợp tác giữa các công ty xây dựng, doanh nghiệp xây lắp trong nước với các công ty xây dựng nước ngoài ngày càng phổ biến. Do vậy hoạt động hạch toán kế toán ở những đơn vị này ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự chặt chẽ, linh hoạt và tính chuyên nghiệp cao hơn. Một vấn đề bức thiết đối với Hạch toán kế toán là việc xây dựng một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, rõ ràng và hợp thời hơn. Tôi đã nghiên cứu vấn đề này dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Lời, và thực hiện Đề án môn học với đề tài:
“Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Số 15 - Hợp Đồng Xây Dựng”.
Nội dung đề án bao gồm ba phần chính:
Chương I: Lý luận cơ bản về chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15.
Chương II: Nhận xét, đánh giá chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15.
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam số 15.Xem Thêm: Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Số 15 - Hợp Đồng Xây Dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Số 15 - Hợp Đồng Xây Dựng sẽ giúp ích cho bạn.