Hạch Toán Tiêu Thụ Và Kết Quả Tiêu Thụ Hàng Hoá Tại Công Ty Dược Đà Nẵng
MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I 1
LÍ LUẬN VỀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊHN KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP 1
A/ CÁC VẤN FỀ CHUNG VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊHN KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1
I/ Một số vấn đề liên quan đến tiêu thụ 1
1. Khái niệm doanh thu 1
2. Chiết khấu thương mại 1
3. Giảm giá hàng bán 1
4. Hàng bán bị trả lại 1
II/ Các phương thức tiêu thụ và thủ tục chứng từ bán 1
1. Các phương thức tiêu thụ. 1
a/ Phương thức buôn bán 1
b/ Phương thức bán lẻ 2
c/ Phương thức tiêu thụ qua đại lý 2
2. Thủ tục chứng từ 2
a/ Đối với bán buôn: 2
b/ Đối với bán lẻ: 2
c/ Đối với tiêu thụ qua đại lý 2
III/ Nhiệm vụ và ý nghĩa của việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 2
1/ Nhiệm vụ: 2
2/ Ý nghĩa 3
B/ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 4
I/ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá 4
1. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên 4
1.1. Tài khoản sử dụng 4
a/ TK 511" Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ " 4
b/ TK 512 " Doanh thu nội bộ" 4
c/ TK 157 "hàng gửi đi bán" 4
1.2/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên 4
a/ Hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng gởi đi bán 4
b/ Hạch toán nghiệp vụ xuất kho hàng bán trực tiếp 5
c/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng giao thẳng 5
d/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng có phát sinh thừa, thiếu (phát sinh trong trường hợp hàng giử đi bán) 6
e/ Hạch toán giảm giá hàng bán , hàng bán bị trả lại chiết khấu thương mại 6
f/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng đại lý 7
g/ Hạch toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá tại các cửa hàng, quầy hàng 8
2/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp KKĐK 8
a/ Nội dung, kết cấu của TK 611 "Mua hàng" 8
b/ Nội dung, kết cấu của TK 151, 1561, 157 9
c/ Hạch toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp KKĐK 9
3/ Các phương pháp tính giá hàng xuất kho 9
3.1/ Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 9
a/ Phương pháp bình quân gia quyền 9
b/ Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 9
c/ Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) 10
d/ Phương pháp thực tế đích danh 10
3.2/ Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKĐK 10
a/ Phương pháp bình quân gia quyền 10
b/ Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) 10
c/ Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO) 10
d/ Phương pháp thực tế đích danh 11
4/ Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng 11
a/ Nội dung 11
b/ Phân bổ chi phí mua hàng 11
c/ Hạch toán chi phí mua hàng theo phương pháp KKTX 11
d/ Hạch toán chi phí mua hàng theo phương pháp KKĐK 12
II/ Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 12
1/ Hạch toán và phân bổ chi phí bán hàng 13
a/ Nội dung chi phí bán hàng 13
b/ Tài khoản sử dụng : 13
c/ Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng. 14
2/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 14
a/ Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp 14
3/ Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 16
a/ Tài khoản sử dụng 16
b/ Sơ đồ hạch toán xác định kết quả 16
PHẦN II 17
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG 17
A/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG 17
I/ Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 17
II/ Chức năng, nhiệm vụ của Công ty và đặc điểm của ngành dược 18
1/ Chức năng 18
2/ Nhiệm vụ 18
3/ Đặc điểm của ngành dược 19
III/ Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 19
1/ Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 19
2/ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 19
IV/ Đặc điểm công tác tổ chức kế toán tại Công ty 20
1/ Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 20
2/ Mối quan hệ về mặt hạch toán giữa Công ty và các đơn vị thành viên 22
3/ Chức năng, nhiệm vụ 22
4/ Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: là hình thức chứng từ ghi sổ 23
a/ Sơ đồ luân chuyển chứng từ 23
b/ Trình tự ghi sổ 23
B/ THỰC TẾ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẴNG 24
I/ Những vấn đề chung có liên quan đến việc hạch toán tiêu thụ tại Công ty 24
1/ Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của Công ty 24
a/ Môi trường xã hội 24
b/ Thị hiếu: 24
c/ Chất lượng của sản phẩm hàng hoá 24
d/ Các nhà cung cấp 24
e/ Khách hàng 25
f/ Đối thủ cạnh tranh 25
g/ Mặt hàng tiêu thụ 25
2/ Các phương thức tiêu thụ 25
a/ Phương thức bán buôn 25
b/ Phương thức bán lẻ 25
c/ Phương thức bán hàng nhận đại lý 25
3/ Thủ tục chứng từ 25
II/ Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty 26
1/ Hạch toán tiêu thụ thành phẩm hàng hoá 26
a/ Trình tự luân chuyển chứng từ 26
b/ Hạch toán doanh thu thành phẩm ở phân xưởng sản xuất 27
c/ Hạch toán doanh thu hàng hoá ở P.KDXNK 28
d/ Hạch toán doanh thu hàng hoá ở các cửa hàng 30
c/ Hạch toán doanh thu hàng hoá ở các quầy lẻ 34
f/ Hạch toán doanh thu hàng nhận đại lý 34
g/ Hạch toán doanh thu nôpị bộ 35
2/ Hạch toán giảm trừ doanh thu 36
3/ Hạch toán giá vốn hàng bán 37
4/ Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 38
a/ Hạch toán chi phí bán hàng 38
b/ Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39
PHẦNIII> MỘT SỐ Ý KIẾN NHÀM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HOẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TAI CÔNG TY DƯỢC ĐÀ NẲNG 41
A/ NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THU VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY 41
1/ Những thuận lợi và khó khăn hiện nay công ty đang gặp phải . 41
1.1/Những thuận lợi về hoạt động sản xuất kinh doanh 41
1.2 Những khó khăn 41
2.Nhận xét về công tác hạch toán tại công ty dươc Đà Nẵng 42
2.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán 42
2.2/ Nhận xét về công tác hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Công ty 42
a/ Ưu điểm: 42
b/Nhược điểm 42
B/ MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI Công ty 43
1/ Hoàn thiện tổ chức công tác hạch toán chi tiết về tiêu thụ 43
2/ Hoàn thiện công tác hạch toán phân bổ chi phí mua hàng 43
3/ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí bh 45
4/ Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí quản lý dn. 47
5/ Hoàn thiện công tác hoạch toán xác định kết quả tiêu thụ 48
6/ Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền, tập trung hồi công nợ và đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ tại Công ty 49
6.1/ Hoàn thiện công tác quản lý tiền tưại các quầy lẻ 49
6.2 Một số biện pháp nhằm thu tiền công nợ bán hàng tại công ty 49
6.3 Một số biện pháp nhằm đẩy mạng hoạt động tiêu thụ tại Công ty 49
Kết Luận 52


Xem Thêm: Hạch Toán Tiêu Thụ Và Kết Quả Tiêu Thụ Hàng Hoá Tại Công Ty Dược Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch Toán Tiêu Thụ Và Kết Quả Tiêu Thụ Hàng Hoá Tại Công Ty Dược Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.