Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 576
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I. Cơ sở lý luận về tình hình hạch toán các khoản công nợ 2
I. Một số khái niệm chung về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán cồng nợ
mua, công nợ bán 3
1. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán 3
2. Nguyên tắc hoạt động của nghiệp vụ thanh toán 3
3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 4
4. Hạch toán các khoản thanh toán với người cung cấp 6
5. Hạch toán tình hình thanh toán với ngân sách Nhà nước 9
6. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán nội bộ 13
Phần II. Tình hình thực tế hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ
tại Xí nghiệp 17
A. Khái quát chung về tình hình hoạt động và phát triển của Xí nghiệp 18
I. Khái quát chung 18
1. Sự hình thành của xí nghiệp 18
2. Quá trình phát triển của xí nghiệp 19
II. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh của xí nghiệp 20
1. Chức năng, nhiệm vụ 20
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 20
III. Cơ cấu tổ chức xí nghiệp 21
1. Cơ cấu tổ chức quản lý của xí nghiệp 21
2. Tổ chức kinh doanh và đặc điểm quy trình về công trình xây dựng
ở xí nghiệp 21
3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 576 22
4. Tổ chức bộ máy kế toán 23
B. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 24
I. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu 24
1. Các khoản phải thu tại xí nghiệp 24
2. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu của khách hàng 24
3. Tổ chức hạch toán tổng hợp các khoản phải thu của khách hàng
ở xí nghiệp 25
4. Hạch toán phải thu nội bộ 29
5. Tổ chức hạch toán các khoản phải thu 29
6. Hạch toán các khoản tạm ứng 30
II. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 31
1. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 31
2. Tổ chức hạch toán phải trả cho người bán 31
3. Tổ chức hạch toán phải trả nội bộ 32
4. Tổ chức hạch toán các khoản phải trả 32
5. Tổ chức hạch toán chi tiết 32
6. Hạch toán vay ngắn hạn, dài hạn 33
Phần III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán
các nghiệp vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 34
I. Những thuận lợi và khó khăn chung của xí nghiệp 35
1. Những thuận lợi 35
2. Những khó khăn 35
II. Nhận xét chung về tổ chức hạch toán và công tác hạch toán các nghiệp
vụ thanh toán công nợ tại xí nghiệp 35
1. Nhận xét tổ chức công nợ tại xí nghiệp 35
2. Nhận xét về tình hình kế toán 35
3. Nhận xét chung về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán
công nợ 36
III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán thanh toán công nợ tại
xí nghiệp 36
1. Đối tượng phải thu 36
2. Các biện pháp thu hồi nợ 38
3. Đối với khoản phải trả 38
Kết luận 40


Xem Thêm: Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 576
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các khoản công nợ mua và công nợ bán tại Xí nghiệp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 576 sẽ giúp ích cho bạn.