Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
I/ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TỔNG SẢN PHẨM 2
1/ Chi phí sản xuất 2
2/ Giá thành sản phẩm 2
3/ Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 3
II/ XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1/ Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 3
2/ Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 3
3/ Đối tượng tính giá thành sản phẩm 4
4/ Phương pháp tính giá thành sản phẩm 4
5/ Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
III/ HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT 5
1/ Hạch toán và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 5
2/ Chi phí nhân công trực tiếp 7
3/ Hạch toán chi phí sản xuất chung 8
IV/ TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 10
1/ Tập hợp chi phí sản xuất 10
* Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 10
* Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ 12
2/ Định giá sản phẩm dở dang 13
V/ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 14
1/Tập hợp chi phí theo yêu cầu tính giá thành sản phẩm 14
2/ Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp 14

PHẦN II
TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY SỢI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA
A/ TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI NHÀ MÁY SỢI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA 15
I/Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 15
1/Qúa trình hình thành 15
2/Qúa trình phát triển của công ty 16
3/Chức năng kinh doanh và vai trò của nhà máy sợi 16
II/Tổ chức quản lý và bộ máy công ty 16
1/Bộ máy tổ chức quản lý công ty 16
2/Bộ máy quản lý tại nhà máy sợi 18
3/Tổ chức kế toán tại nhà máy 19

4/ Hình thức kế toán sử dụng tại nhà máy 19
B/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SỢI
- ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA 20
I/ Đối tượng , phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 20
1/ Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 20
2/ Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 21
II/ Hạch toán chi phí sản xuất tại nhà máy sợi 21
1/ Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
2/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 27
3/ Hạch toán chi phí sản xuất chung 28
III/ Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản
phẩm ở nhà máy 33
1/ Tổng hợp chi phí sản xuất 33
2/ Đánh giá sản phẩm dở dang 34
3/ Tính giá thành sản phẩm dở dang 36
PHẦN KẾT LUẬN
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HOA.
I/ Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
nhà máy sợi 37
1/ Những ưu điểm 37
2/ Những nhược điểm 37
II/ Một số ý kiến về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
nhà máy sợi 38
1/ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 38
2/ Một số biện pháp nhămg tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm 38
Kết luận 40


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Việt Hoa sẽ giúp ích cho bạn.