kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vu

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Xây dựng
và dịch vụ (thuộc Công ty Xây dựng và TBNT nhà trường Đà Nẵng ) 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 6
1.1.3 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 7
1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và cơ cấu tổ chức quản lý 9
1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 9
1.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 9
1.3 Tổ chức công tác kế toán 12
1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 12
1.3.2 Hình thức kế toán và trình tự chứng từ ghi sổ 13
1.3.3 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 14
PHẦN 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) 17
2.1 Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ 17
2.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 17
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 18
2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm 19
2.2 Kế toán chi phí sản xuất gạch hoa tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vụ
theo phương pháp kê khai thường xuyên 20
2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 24
2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 26
2.2.5 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 27
2.3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
tại xí nghiệp xây dựng và dịch vụ 29
2.3.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 29
2.3.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 30
2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 41
2.4.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 41
2.4.2 Tính giá thành sản phẩm 43
PHẦN 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ ( Thuộc Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất Nhà trường Đà Nẵng) 44
3.1 Những ưu điểm và nhược điểm của công tác chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm 44
3.1.1 Ưu điểm 44
3.1.2 Nhược điểm 46
3.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm 48
Kết luận 52


Xem Thêm: kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tập hợp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Xây dựng và dịch vu sẽ giúp ích cho bạn.