hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung
lời nói đầu

phần i: cơ sở lÝ luận về tổ chức hạch toân lưu chuyển hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại

i. nội dung và nhiệm vụ của kế toán lưu chuyển hàng hoá 2
1. khái niệm lưu chuyển hàng hoá 2
2. phân loại lưu chuyển hàng hoá 2
3. nội dung của lưu chuyển hàng hoá 2
4. ý nghĩa của lưu chuyển hàng hoá 3
5. nhiệm vụ của lưu chuyển hàng hoá 3

ii. các phương pháp hạch toán hàng tồn kho và tính giá hàng
hoá 3
1.các phương pháp hạch toán hàng tồn kho 3
2. phương pháp tính giá 3

iii. tổ chức hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong doanh
nghiệp thương mại 5
1. hạch toán nghiệp vụ mua hàng 5
2. hạch toán nghiệp vụ bán hàng 8
3. hạch toán hàng tồn kho 13

phần ii. tnh hnh hạch toân lưu chuyển hàng hoá tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung

a> đặc điểm tnh hnh chung tại cng ty kim kh vă vật tư
tổng hợp miền trung 17

i. quâ trnh hnh thănh vă phât triín 17

ii. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 18
1. nội dung hoạt động kinh doanh tại công ty 18
2. đặc điểm mặt hàng kinh doanh 18
3. đặc điểm nguồn hàng của công ty 18
4. đặc điểm mạng lưới kinh doanh 18
5. đặc điểm về hoạt động sản xuất của công ty 19

iii. tổ chức cng tâc quản lÝ ở cng ty kim kh vă vật tư
tổng hợp miền trung 20
1. cơ cấu tổ chức bộ máy ở công ty 20
2. chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban giám đốc và các phng ban
chức năng, các chi nhánh và các xí nghiệp trực thuộc 21

iv. tổ chức công tác kế toán tại công ty 22
1. sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 22
2. chức năng nhiêm vụ 22
3. tnh hnh kế toân âp dụng tại cng ty 23

b. tnh hnh hạch toân lưu chuyển hàng hoá tại công ty kim
khí và vật tư tổng hợp miền trung 24

i. tnh hnh hạch toân nghiệp vụ mua hăng 24
1. phương thức mua hàng 24
2. sổ sách kế toán 24
3. tnh hnh hạch toân 24
4. hạch toán mua hàng tại công ty 25

ii. tnh hnh hạch toân nghiệp vụ bân hăng 31
1. phương thức bán hàng, chứng tư hạch toán 31
2. phương thức hạch toán tiền hàng 31
3. trnh tự luđn chuyển chứng từ, sổ sâch nghi chĩp 31
4. phương pháp tính giá xuất kho tại công ty 32
5. hạch toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty 32

iii. tnh hnh hạch toân nghiệp vụ hăng hoâ tồn kho tại cng ty 37
1. hạch toán chi tiết tồn kho 37
2. hạch toán kết quả kiểm kê hàng hoá tại công ty 39

phần iii. một số Ý kiến gp Ý gp phần hoăn thiín
công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá
tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung

i. nhận xét về hạch toán nói chung tại công ty kim khí và vật
tư tổng hợp miền trung 42

ii. phđn tch tnh hnh cng nợ của cng ty 43

iii. một số Ý kiến nhằm hoăn thiện cng tác lưu chuyển hàng
hoá tại công ty 44
1. tăng cường công tác hạch toán ở đơn vị cơ sở 44
2. hoàn thiện về kế toán mua hàng. 44
3. hoàn thiện kế toán bán hàng. 45
4. lựa chọn hnh thức kế toân thch hợp. 46
5. một số suy nghĩ về phương thức bán hàng để đẩy mạnh công tác bán
hàng tại công ty. 47


Xem Thêm: hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung sẽ giúp ích cho bạn.