xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng ms excel

mục lục trang
lời mở đầu
phần i. những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán vật liệu và công
cụ dụng cụ. 1
i. khái niệm, đặc điểm của vật liệu và công cụ dụng cụ. 1
1) khái niệm và đặc điểm của vật liệu. 1
2) khái niệm và đặc điểm của công cụ dụng cụ. 1
ii. nhiệm vụ hạch toán vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
iii. phân loại, đánh giá vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
1) phân loại vật liệu và công cụ dụng cụ. 2
2) tính giá vật liệu và công cụ dụng cụ. 5
iv. hạch toán chi tiết vật liệu và công cụ dụng cụ. 8
1) phương pháp thẻ song song. 8
2) phương pháp đối chiếu luân chuyển. 9
3) phương pháp sổ số dư. 10
v. hạch toán tổng hợp vật liệu và công cụ dụng cụ. 11
1) các phương pháp hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ. 11
2) các tài khoản sử dụng. 12 11
3) hạch toán nhập, xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ. 13
4) hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 17
phần ii: khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư - phế liệu và tình hình hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 19
a - khái quát chung về xí nghiệp khai thác vật tư & phế liệu. 19
i. quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp. 19
ii. đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp. 20
1) đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại xí nghiệp. 20
2) tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp. 22
iii. đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. 23
1) tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp. 23
2) trình tự luân chuyển chứng từ. 27
b - tình hình hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng
cụ tại xí nghiệp. 27
i. tổ chức công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 27
1) đặc điểm của các loại vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 27
2) công tác quản lý vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 28
3) đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 28
ii. hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại xí nghiệp. 29
1) trình tự, thủ tục và hạch toán chi tiết nhập vật liệu, công cụ
dụng cụ. 29
2) trình tự, thủ tục và hạch toán chi tiết xuất vật liệu, công cụ
dụng cụ. 31
v bài học kinh nghiệm cho bản thân 33
phần iii: giới thiệu chung về phần mềm ứng dụng ms excel. 35
phần iv: phân tích thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu của hạch toán vật liệu37
i. hệ thống bảng danh mục và bảng số dư 37
ii. dữ liệu đầu vào 37
iii. dữ liệu đầu ra 37
iv. quy trình xử lý thôngtin 37
lời kết


Xem Thêm: xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng ms excel
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu xây dựng công cụ hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ bằng phần mềm ứng dụng ms excel sẽ giúp ích cho bạn.