một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng hợp miền trung
MỤC LỤC
Trang

Lời mở đầu
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ
NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1
1. Sự cần thiết của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh
toán trong doanh nghiệp 1
2. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán
trong doanh nghiệp 1

II. THÔNG TIN SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ
NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP 2

III. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ TRONG DOANH NGHIỆP 3
1. Nội dung phân tích tình hình công nợ phải thu 3
1.1.Phân tích vòng luân chuyển các khoản phải thu 3
1.2.Phân tích kỳ thu tiền bình quân 4
2. Phân tích tình hình công nợ phải trả 5
IV. NỘI DUNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN TRONG DOANH
NGHIỆP 5
1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn 5
1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành 5
1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh 7
1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt 8
2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn 9
2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay 9
2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ 10

PHẦN II. TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ
TẠI CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP
MIỀN TRUNG 12
1. Qúa trình hình thành, phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh 12
1.1.Quá trình hình thành và phát triển 12
1.2.Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 13
2. Tổ chức công tác quản lý ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng Hợp
Miền Trung 16
2.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty 16
2.2.Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban giám đốc và các phòng
ban chức năng, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc. 16
3. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 18
3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 18
3.2.Chức năng và nhiệm vụ 19
3.3.Tình hình kế toán áp dụng tại công ty 20
4. Đánh giá khái quát tình hình tài chính ở công ty 21
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT
TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 23
1.Phân tích tình hình công nợ phải thu ngắn hạn 24
1.1.Phân tích số vòng quay các khoản phải thu 25
1.2.Phân tích thu tiền bình quân 26
2. Phân tích tình hình công nợ phải trả ngắn hạn 27
III. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TOÁN Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ
VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 29
1. Phân tích khả năng thanh toán trong ngắn hạn 29
1.1.Tỷ lệ thanh toán hiện hành 29
1.2.Tỷ lệ thanh toán nhanh 30
1.3.Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt 31
2. Phân tích khả năng thanh toán dài hạn 31
2.1.Hệ số thanh toán lãi nợ vay 31
2.2.Tỷ lệ tự tài trợ, tỷ lệ nợ 32
PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ THU HỒI CÔNG NỢ
Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG

I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO CÔNG
TÁC PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ VÀ
VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG 36
1. Nhận xét về công tác kế toán tài chính 36
2. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải thu 36
3. Nhận xét về công tác quản lý công nợ phải trả của công ty 37
II.MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ
THU HỒI CÔNG NỢ Ở CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP
MIỀN TRUNG 38
1. Chính sách khuyến khích khách hàng trả nợ trước thời hạn 38
2. Các hình thức cấp tín dụng thương mại 39
3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư Tổng
Hợp Miền Trung 39
3.1.Kỳ thu tiền bình quân 40
3.2.Phân tích số ngày các khoản phải thu 42
3.3. Áp dụng chính sách thu hồi công nợ ở Công Ty Kim Khí & Vật Tư
Tổng Hợp Miền Trung 42
Kết luận


Xem Thêm: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thu hồi công nợ ở công ty kim khí và vật tư tổng sẽ giúp ích cho bạn.