Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT,TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 3
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 3
TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 123 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 3
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty. 3
1.1.2.1 Chức năng của công ty 3
1.1.2.2 Nhiệm vụ của công ty. 4
1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty xây dựng 123 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 4
1.2.1 Mô hình bộ máy quản lý của Công ty. 4
1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận. 4
1.2. 3 Cơ cấu tổ chức sản xuất tại Công ty xây dựng 123. 7
1.2.4 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 9
1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựn 123. 10
1.3.1 Khái quát chung về bộ máy kế toán. 10
1.3.1.1 Sơ đồ bộ máy kế toán. 10
1.3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 11
1.3.2.2 Mối quan hệ giữa kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với bộ phận kế toán khác và với các phòng ban khác. 14
1.3.3 Đặc điểm sổ sách kế toán, phương pháp ghi sổ, trình tự hạch toán và các chính sách kế toán liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 14
1.3.3.1 Các chính sách kế toán chung 15
1.3.3.2 Hình thức ghi sổ: 15
1.3.3.3 Trình tự lập và luân chuyển chứng từ: 15
1.4 Đặc điểm đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 17
1.4.1 Đối tượng tập hợp chi phí và phân loại chi phí sản xuất. 17
1.4.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 17
1.4.1.2 Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 18
1.4.2 Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 19
1.4.2.1 Đối tượng tính giá thành: 19
1.4.2.2 Kì tính giá thành 19
1.4.2.3 Phương pháp xác định giá trị sản xuất dở dang 20
1.4.2.4 Phương pháp tính giá thành 21
1.4.3 Các khoản thiệt hại trong thi công. 22
PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 123 24
2.1. Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất tại công ty xây dựng 123. 24
2.1.1- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 24
2.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 25
2.1.2.1 Tài khoản sử dụng 26
2.1.2.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng 26
2.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 39
2.1.3.1 Tài khoản sử dụng: 40
2.1.3.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 40
2.1.3.3 Hạch toán chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 41
2.1.3.4 Hạch toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp: 46
2.1.4 Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 47
2.1.4.1 Tài khoản sử dụng: 48
2.1.4.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 49
2.1.4.3 Hạch toán chi tiết chi phí sử dụng máy thi công. 49
2.1.5 Hạch toán chi phí sản xuất chung. 58
2.1.5.1 Tài khoản sử dụng: 58
2.1.5.2 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 59
2.1.5.3 Phương pháp hạch toán chi tiết và hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 59
2.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 123. 66
2.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất theo CT, HMCT 66
2.2.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 123. 67
2.2.2.1 Đối tượng tính giá thành 67
2.2.2.2 Kỳ tính giá thành. 68
2.2.2.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty. 68
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG 123 72
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123 và phương hướng hoàn thiện 72
3.1.1 Nhận xét 72
3.1.2 Ưu điểm. 72
3.1.2.1 Đối với công tác kế toán: 72
3.1.3 Nhược điểm 76
3.2 Các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123. 78
3.3 Một số biện pháp đề xuất đơn giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. 82
3.3.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu 82
3.3.2 Tăng năng suất lao động 83
3.3.3 Tiết kiệm chi phí sử dụng máy thi công 83
3.3.4 Tiết kiệm chi phí sản xuất chung 83
KẾT LUẬN 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng 123 sẽ giúp ích cho bạn.