Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phân vận tải thuỷ I
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT,QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
1.1.Tổng quan về Công ty cổ phần vận tải thủy I 3
1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần vận tải thủy I. 3
1.1.2.Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải thủy I . 3
1.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần vận tải thủy I. 3
1.2.Đặc điểm về lao động và công tác quản lý,sử dụng lao động tại công ty 3
1.2.1. Đặc điểm về lao động 3
1.2.2. Đặc điểm công tác quản lý,sử dụng lao động 3
1.3.Đặc điểm tổ chức công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty . 3
1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán 3
1.3.2.Vận dụng chế độ kế toán vào công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty . 3
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY I 3
2.1.Hạch toán kế toán tiền lương tại công ty 3
2.1.1.Hạch toán thời gian và kết quả lao động . 3
2.1.2.Hạch toán chi tiết tiền lương . 3
2.1.3.Hạch toán tổng hợp kế toán tiền lương . 3
2.2.Hạch toán kế toán các khoản trích theo lương Công ty 3
2.2.1.Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương . 3
2.2.2.Kế toán tổng hợp các khoản trích theo lương 3
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ I 3
3.1.Đánh giá chung về thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty và phương hướng hoàn thiện 3
3.1.1.Ưu điểm. 3
3.1.2.Nhược điểm 3
3.2.Sự cần thiết phải hoàn thiện 3
3.3.Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3
3.4.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện 3
3.5.Điều kiện thực hiện 3
KẾT LUẬN 3
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phân vận tải thu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phân vận tải thu sẽ giúp ích cho bạn.