Cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững nhất định phải biết nắm bắt thời cơ để có được nguồn nhân lực cần thiết cho tổ chức mình. Một trong những nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp có được một lực lượng lao động có chất lượng cao, đáp ứng tốt những yêu cầu công việc của tổ chức đó là phải làm tốt công tác trả lương cho người lao động. Việc hoàn thiện quy chế trả lương là một công cụ hữu hiệu quyết định đến sự thành công của chính sách tiền lương doanh nghiệp, đồng thời cũng góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Trên thực tế, có thể thấy tiền lương đang là một vấn đề thời sự nóng bỏng, là một vấn đề thiết yếu, đáng quan tâm không chỉ đối với người lao động mà cả đối với người sử dụng lao động. Đây là mối quan tâm hàng đầu của hàng triệu người lao động làm công ăn lương, Công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật là một trong những doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng (COMA), bên cạnh những chiến lược phát triển kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng tới việc hoàn thiện quy chế trả lương cũng như những chính sách phát triển nguồn nhân lực nhằm gìn giữ và thu hút đội ngũ lao động giỏi, trình độ chuyên môn cao cho doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, quy chế trả lương của công ty còn nhiều bất cập
Quy chế trả lương mới được áp dụng cho bộ phận văn phòng công ty vừa dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty, nâng dần mức lương của người lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động thực hiện tốt công việc, nâng cao hiệu quả làm việc của tổ chức. Bên cạnh đó còn tồn tại những mặt hạn chế: việc đánh giá xếp loại các phòng, ban cũng như người lao động còn chung chung, mang tính hình thức, việc triển khai tổ chức thực hiện còn chậm chạp, không đúng tiến độ
Chính vì vậy nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật”.
Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở những lý luận chung về tiền lương cũng như quy chế trả lương trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng quy chế trả lương cho CBCNV khối gián tiếp cơ quan công ty để thấy được những mặt mạnh cũng như những hạn chế trong chính sách trả lương nói chung và quy chế trả lương nói riêng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương cho bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.
Đối tượng nghiên cứu là quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.
Phạm vị nghiên cứu là: Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.
Phương pháp nghiên cứu
Bằng cách sử dụng kết hợp một số phương pháp như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp đánh giá các tài liệu, phương pháp phỏng vấn cán bộ phụ trách nhân sự, sử dụng bảng hỏi để tìm hiểu và đi sâu phân tích thực tế quy chế trả lương đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm cải tiến quy chế trả lương cho bộ phận văn phòng công ty.
Kết cấu nội dung đề tài gồm ba phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp.
Phần 2: Thực trạng quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.
Phần 3: Một số giải pháp cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật.Xem Thêm: Cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cải tiến quy chế trả lương của bộ phận văn phòng công ty xây lắp và dịch vụ kỹ thuật sẽ giúp ích cho bạn.