Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Số 6
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Cơ sở lý luận chung về kế toán NVL , CCDC 2
I. Cơ sở lý luận về hạch toán NVL, CCDC 2
1. Khái niệm và đặc điểm của công tác kế toán 2
2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 3
II. Phương pháp hạch toán 6
1. Kế toán chi tiết NVL, CCDC 6
2. Sổ kế toán chi tiết 7
3. Phương pháp kế toán chi tiết NVL, CCDC 7
4. Phương pháp kế toán tổng hợp NVL 8
5. Kế toán CCDC 13
Phần II. Đặc điểm hoạt động sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty
Cổ phần Xây dựng số 6 16
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần XD số 6 16
1. Quá trình hình thành 16
2. Quá trình phát triển 16
II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty 17
1. Chức năng của công ty 17
2. Tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý tại công ty 18
3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 19
III. Hạch toán NVL và CCDC tại Công ty Xây dựng số 6 24
1. Trình tự hạch toán và tínhgiá NVL, CCDC 24
2. Phương pháp kế toán tổng hợp nhập, xuất vật tư 29
3. Sổ sách minh hoạ 33
4. Kế toán xuất kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 40
Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại
Công ty Xây dựng số 6 49
I. Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán tại công ty 49
2. Những tồn tại về công tác hạch toán kế toán tại công ty 49
II. Những đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại công ty 49
Kết luận 52


Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Số 6
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng Số 6 sẽ giúp ích cho bạn.