Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6
LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng cơ bản là một ngành kinh tế, kỹ thuật tổng hợp có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nư¬ớc. Là ngành sản xuất vật chất trang bị tài sản cố định, năng lực sản xuất cho các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua, cùng với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của nhà n¬ước, hoạt động xây dựng cơ bản không ngừng đư¬ợc phát triển, khẳng định vị trí quan trọng trọng trong nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý kinh tế, trong đó có kế toán - một công cụ quản lý kinh tế quan trọng đối với từng doanh nghiệp.
Với đặc điểm nổi bật của ngành xây lắp là: vốn đầu tư¬ lớn, thời gian thi công dài, gồm nhiều hạng mục nên vấn đề đặt ra là phải quản lý vốn đầu t¬ư tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục đ¬ược tình trạng lãng phí, hạ giá thành sản phẩm, song vẫn phải đảm bảo chất l¬ượng cũng như¬ tiến độ thi công, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Để giải quyết đ¬ược vấn đề trên, mỗi doanh nghiệp xây dựng cần có những thông tin cần phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trên cơ sở các thông tin này, các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng chi phí sản xuất và phấn đấu hạ giá thành sản phẩm, quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh chặt chẽ hơn, đ¬ặt ra các quyết định quản trị đúng đắn và kịp thời. Do vậy, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một trong những công cụ hết sức quan trọng và cần thiết đối với một doanh nghiệp xây dựng. Nếu các thông tin chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đ¬ược phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ và kịp thời thì các nhà quản trị có cơ sở để đư¬a ra các quyết định sản xuất kinh doanh phù hợp. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm không chỉ ghi lại một cách thụ động các con số phát sinh mà quan trọng hơn là cả cung cấp các thông tin thực tế, phân tích, đánh giá các thông tin đó để phục vụ cho quản trị nội bộ và ngoài doanh nghiệp. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng là một phần hành kế toán tổng hợp và quan trọng trong hạch toán kế toán nói chung.
Nhận thức đư¬ợc tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng, phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty với đề tài:” Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6”
Chuyên đề thực tập gồm 3 ch¬ương:
Ch¬ương I : Lý luận chung về tổ chức Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng
Ch¬ương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex số 6
Ch¬ương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Công ty xây dựng Vinaconex số 6Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.