Kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang Thủy Tiên

LỜI NÓI ĐẦU 1
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KẾ TOÁN BÁN HÀNG 6
1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 6
1.2. XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 7
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 7
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN BÁN HÀNG 7
1.5. QUY ĐỊNH KẾ TOÁN BÁN HÀNG THEO QUY ĐỊNH CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH. 8
1.5.1. Quy định kế toán bán hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 “Hàng tồn kho”, 14 “Doanh thu và thu nhập khác” 8
1.5.2. Quy định kế toán bán hàng theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 10
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN 12
2.1. PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ 12
2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KẾ TOÁN BÁN HÀNG 13
2.2.1. Quá trình hình thành, phát triển, chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH thời trang 13
2.2.2. Đánh giá tổng quan sự ảnh hưởng của các nhân tố đến kế toán bán hàng tại công ty TNHH thời trang 16
2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN 17
2.3.1. Đặc điểm về kế toán bán hàng tại công ty TNHH thời trang 18
2.3.2. Thực trạng kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH Thời trang 20
CHƯƠNG III: KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN 24
3.1. KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG 24
3.1.1. Ưu điểm 24
3.1.2. Nhược điểm 25
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN NHÓM HÀNG QUẦN ÁO THỜI TRANG TẠI CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỦY TIÊN 25
KẾT LUẬN 29
PHỤ LỤC 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 39


Xem Thêm: Kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang Thủy Tiên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán nhóm hàng quần áo thời trang tại công ty TNHH thời trang Thủy Tiên sẽ giúp ích cho bạn.