Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Phần thứ nhất Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong sản xuất kinh doanh.
A. Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.
I. Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán.
II. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất.
1. Khái niệm và bản chất chi phí sản xuất.
2. Phân loại chi phí.
III. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm
1. Khái niệm và bản chất của giá thành.
2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp.
IV. Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất:
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
B. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
I. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2.1. Tài khoản kế toán sử dụng.
2.2. Trình tự hạch toán
C. Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Phần thứ hai - Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cơ giới và xây lắp 13
I. Những đặc trưng cơ bản của công ty cơ giới và xây lắp số 13
1. Đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh.
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty.
4. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng.
II. Tình hình thực hiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty.
1. Phân loại chi phí và khoản mục giá thành.
2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
4. Hạch toán các khoản mục chi phí.
5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm xây lắp
Phần thứ ba - Một số ý kiến đóng góp nhằm cải tiến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
I. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
1. Những ưu điểm:
2. Những tồn tại
II. Phương hướng cải tiến công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quản trị của doanh nghiệp.
1. Về phương pháp hạch toán khoản mục chi phí:
2. Về phương pháp đánh giá chi phí xây lắp dở dang
3. Phương pháp tập hợp chi phí để tính giá thành.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ giúp ích cho bạn.