Bàn về hạch toán khấu hao tài sản cố định
LỜI MỞ ĐẦU

Tài sản cố định là một thành phần không thể thiếu ở bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, nó không chỉ là điều kiện cơ sở vật chất cơ bản của doanh nghiệp mà nó còn thể hiện trình độ tổ chức quản lý cũng như trình độ công nghệ kỹ thuật của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thể hiện vị thế của doanh nghiệp trong cạnh tranh cũng như trên thị trường. Do đó, vấn đề quản lý và sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản cố định của doanh nghiệp thì trên phương diện kế toán phải quan tâm tới nhiều vấn đề, một trong những vấn đề đó là khấu hao tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định có vai trò hết sức quan trọng trong việc sử dụng và quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. Trên thực tế hiện nay có rất nhiều bàn luận chưa thống nhất về vấn đề hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành ở Việt Nam và việc tính và trích khấu hao trong mỗi doanh nghiệp. Hiện nay, vấn đề trích khấu hao tài sản cố định vẫn chưa được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đúng mức như tầm quan trọng của nó. Xuất phát từ những vấn đề còn tồn đọng trên thực tiễn cũng như trong lý luận, tôi quyết định chọn đề tài: “Bàn về hạch toán khấu hao tài sản cố định”
Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu về mặt lý luận trong chế độ kế toán ở Việt Nam hiện nay cùng với những vấn đề còn vướng mắc về hạch toán khấu hao tài sản cố định. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề về hạch toán khấu hao tài sản cố định. Để hoàn thành đề tài, tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu như sách, báo, tạp chí .
Kết cấu nội dung của đề tài gồm 2 phần chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành
Chương 2: Một số vấn đề cần hoàn thiện về hạch toán khấu hao tài sản cố định
Sau đây là nội dung chi tiết của đề tàiXem Thêm: Bàn về hạch toán khấu hao tài sản cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về hạch toán khấu hao tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.