Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam
MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG MỘT: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN–VIỆT NAM 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Arksun - Việt Nam. 3
1.1.1 Sơ lược về Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 3
1.1.2 Các hoạt động chính của Công ty 3
1.1.3 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 4
1.1.4 Kết quả kinh doanh một số năm gần đây của Công ty CP Arksun – Việt Nam. 6
1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 8
1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 14
CHƯƠNG HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN – VIỆT NAM 17
2.1 Đặc điểm công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 17
2.1.1 Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 17
2.1.2 Nguyên tắc kế toán chung được áp dụng tại Công ty. 19
2.1.3 Việc vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 20
2.1.3.1 Vận dụng chế độ chứng từ. 20
2.1.3.2 Vận dụng tổ chức hệ thống tài khoản. 20
2.1.3.3 Vận dụng tổ chức hệ thống sổ. 21
2.1.3.4 Vận dụng tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính. 23
2.2 Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Arksun – Việt Nam. 24
2.2.1 Đặc điểm về tiêu thụ thành phẩm và các đối tác của Công ty. 24
2.2.2 Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm và phương pháp ghi nhận doanh thu tại Công ty. 28
2.2.2.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 28
2.2.2.2 Phương pháp ghi nhận doanh thu. 29
2.2.3 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 29
2.2.3.1 Chứng từ sử dụng 31
2.2.3.2 Các TK sử dụng 33
2.2.3.3 Quy trình hạch toán 33
2.2.4 Kế toán các khoản phải thu khách hàng. 41
2.2.4.1 Chứng từ sử dụng 41
2.2.4.1 Tài khoản sử dụng 43
2.2.4.3 Quy trình hạch toán 43
2.3 Tổ chức hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 49
2.3.1 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 49
2.3.2 Kế toán chi phí bán hàng. 49
2.3.2.1 Các chứng từ sử dụng 50
2.3.2.2 TK được sử dụng 50
2.3.2.3 Quy trình hạch toán 50
2.3.3 Kế toán CPQLDN. 59
2.3.3.1 Các chứng từ sử dụng 59
2.3.3.2 Tài khoản sử dụng 59
2.3.3.3 Quy trình hạch toán 60
2.3.4 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP Arksun – Việt Nam. 62
CHƯƠNG BA: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ARKSUN – VIỆT NAM 66
3.1 Đánh giá về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 66
3.1.1 Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toán tại Công ty. 66
3.1.1.1 Những ưu điểm 66
3.1.1.2 Những nhược điểm của Công ty. 68
3.1.2 Đánh giá về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty. 69
3.1.2.1 Những ưu điểm 69
3.1.2.2 Những tồn tại 70
3.2 Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 71
3.2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện 71
3.2.2 Những yêu cầu của việc hoàn thiện 72
3.2.3 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty CP Arksun – Việt Nam. 73
KẾT LUẬN 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.