Kiểm toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
MỤC LỤC
Trang
Chương1: HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1
1.1. Quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1
1.1.1 Trụ sở chính: 1
1.1.2 Chi nhánh: 1
1.2.Hoạt động kinh doanh 1
1.1.1.Sản phẩm chính : 1
1.1.2.Nhà cung cấp chính: 2
1.1.3.Thị trường tiêu thụ chính: 2
1.2.Thông tin kế toán 2
1.2.1.Năm tài chính: 2
1.2.2.Đơn vị tiền tệ sử dụng: 2
1.2.3.Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: 2
1.2.4.Các chính sách kế toán áp dụng : 2
Chương 2: LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 7
2.1 Khái quát về khách hàng 7
2.1.1 Giới thiệu về công ty cổ phần xuất nhập khẩu Domesco: 7
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty: 8
2.1.3 Nhiệm vụ của kế toán trưởng và giám đốc trong công ty: 9
2.2 Phạm vi và chuẩn mực kiểm toán: 9
2.3 Môi trường kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ: 9
2.4 Xác định mức trọng yếu: 10
2.4.1. Khoản mục tiền: 11
2.4.2. Khoản mục nợ phải thu: 11
2.4.3. Khoản mục tài sản cố định: 11
2.4.4 Khoản mục doanh thu: 11
2.4.5. Khoản mục chi phí: 11
2.5 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ 12
2.5.1. Bảng câu hỏi về hệ thống kiểm soát nội bộ: 12
2.5.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro: 15
2.5.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát: 16
2.6 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát: 49
Chương 3: THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN CÁC THỬ NGHIỆM CƠ BẢN 50
3.1 Thực hiện kiểm toán khoản mục tiền 50
3.1.1 Biểu chỉ đạo. 50
3.1.2 Bảng tổng hợp lỗi: 51
3.1.3 Chương trình kiểm toán: 52
3.2 .Thực hiện kiểm toán khoản mục nợ phải thu 71
3.2.1 Biểu chỉ đạo: 71
3.2.2 Bảng tổng hợp lỗi: 72
3.2.3 Chương trình kiểm toán 73
3.3 Thực hiện kiểm toán khoản mục TSCĐ: 103
3.3.1 Biểu chỉ đạo: 103
3.3.2 Bảng tổng hợp lỗi: 104
3.3.3.Chương trình kiểm toán: 105
3.4.Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu 157
3.4.1 Biểu chỉ đạo: 157
3.4.2.Bảng tổng hợp lỗi 159
3.5 Chương trình kiểm toán 160
3.6 Kiểm toán khoản mục chi phí 202
3.6.1 Biểu chỉ đạo 202
3.6.2 Bảng tổng hợp lỗi 203
3.6.3 Chương trình kiểm toán 204


Xem Thêm: Kiểm toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco sẽ giúp ích cho bạn.