Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH ống thép Hoà Phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH ống thép Hoà Phát


  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT 1

  LỜI NÓI ĐẦU 2

  CHƯƠNG I 5

  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

  1.1. Những vấn đề chung về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 5

  1.1.1. Chi phí sản xuất và phân loại sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 5

  1.1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh. 5

  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5

  1.1.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành 9

  1.1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm. 9

  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 9

  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 10

  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11

  1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 12

  1.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 12

  1.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất. 13

  1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 14

  1.3.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: 14

  1.3.1.1. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp. 14

  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tập hợp và phân bổ NVL trực tiếp: 16

  Trị giá NVL mua dùng ngay 16

  1.3.1.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 17

  Sơ đồ 1.2. Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp 19

  f. Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán: 19

  1.3.1.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung. 20

  Sơ đồ 1.3. Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung 23

  f. Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán: 23

  1.3.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 24

  Sơ đồ 1.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 25

  d. Sổ kế toán sử dụng và trình tự ghi sổ kế toán: 26

  1.3.2.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 26

  1.3.2.1. Tài khoản sử dụng 26

  1.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp hàng tồn kho heo phương pháp kê khai định kỳ 27

  1.3.2.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp. 27

  1.3.2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 27

  1.3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 27

  1.3.2.4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 27

  Sơ đồ1.5. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28

  1.4. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 28

  1.4.1. Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 28

  1.4.2. Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 29

  1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 31

  1.5.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí NVL trực tiếp. 31

  1.5.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 32

  1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức 33

  1.6. Kế toán giá thành sản phẩm: 34

  1.6.1. Đối tượng tính giá thành 34

  1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 35

  1.7. Tổ chức kế toán trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 43

  1.7.1. Nguyên tắc và các bước tiến hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 43

  1.7.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 44

  1.7.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. 44

  1.7.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. 46

  1.7.2.3. Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh cuối kỳ. 46

  1.7.2.4. Kế toán giá thành sản phẩm. 46

  CHƯƠNG II 48

  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HOÀ PHÁT 48

  2.1. Đặc điểm chung của chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát 48

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty tnhh ống thép Hoà Phát 48

  Biểu số 2.1:Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 - 2009 52

  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát. 54

  Sơ đồ 2.1 BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG THÉO HOÀ PHÁT 56

  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất của doanh nghiệp 59

  2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất và kinh doanh 59

  2.1.3.2. Quy trình sản xuất sản phẩm chính 60

  Sơ đồ 2.2: Lập kế hoạch sản xuất 61

  Sơ đồ 2.3. Quy trình sản xuất sản phẩm: 63

  Sơ đồ 2.4. Bộ máy kế toán công ty TNHH ống thép Hoà Phát 67

  2.2.2.1. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán 68

  2.2.2.2. Đặc điểm chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 69

  2.2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng 70

  2.2.2.4. Hệ thống chứng từ 71

  2.3. Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính ía thành sản phẩm của công ty TNHH ống thép Hoà Phát 75

  2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất sản phẩm và phân loại chi phí sản xuất của chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát 75

  2.3.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất: 75

  2.3.1.2. Phân loại chi phí sản xuất của chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát. 76

  2.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất của chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát. 77

  2.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát. 78

  2.3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 79

  Biểu số 2.2: Phiếu xuất kho 81

  Biểu số 2.3. Trích Sổ chi tiết TK 6211 86

  Biểu 2.4. Sổ tổng hợp tài khoản 621 87

  2.3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 88

  Biểu số 2.5. Bảng chấm công tháng 12 năm 2009 90

  Biểu 2.7. Bảng thanh toán lương khối sản xuất 89

  Biểu 2.8. Sổ chi tiết tài khoản 6221 90

  Biểu 2.8. Sổ tổng hợp tài khoản 91

  2.3.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 92

  Biểu số 2.10. Sổ chi tiết tài khoản 62711 94

  Biểu 2.11. sổ chi tiết tài khoản 62713: 96

  Biểu số 2.12. Sổ tổng hợp tài khoản 62714 98

  Biểu số 2.13. Phiếu chi 99

  Biểu số 2.14. Sổ chi tiết TK 62717 99

  Biểu số 2.15. Sổ chi tiết tài khoản 6271 101

  Biểu số 1.16. Sổ tổng hợp tài khoản 627 102

  2.3.3.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất. 103

  Biểu số 2.17. Sổ chi tiết tài khoản 1541 105

  Biểu số 2.18. Sổ tổng hợp tài khoản 154 106

  Biểu số 2.19. Trích nhật ký chung tháng 12/2009 107

  2.4. Công tác tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát. 108

  2.4.1. Đối tượng tính giá thành. 109

  2.4.2. Kỳ tính giá thành. 109

  2.4.3. Phương pháp tính giá thành. 109

  Biểu số 2.20. Trích bảng tính giá thành sản phẩm của PX ống đen 113

  CHƯƠNG III 114

  ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HOÀ PHÁT 114

  3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh công ty ống thép Hoà Phát. 114

  3.1.1. Những ưu điểm. 114

  3.1.2. Những hạn chế cần khắc phục: 116

  2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở chi nhánh công ty TNHH ống thép Hoà Phát 118

  Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty TNHH Ống thép Hoà Phát 118

  KẾT LUẬN 123

  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 124

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 125

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 126

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH ống thép Hoà Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công tyTNHH ống thép Hoà Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status