Hạch toán tiền lương tại Công ty cơ giới và xây lắp số 12
Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lượng tại công ty cơ giới và xây lắp số 12
LỜI MỞ ĐẦU
Nghị quyết đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam một lần nữa khẳng định con đường đi lên CNXH ở nước ta, đó là tất yếu. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là: Bảo đảm quyền lợi cho đông đảo quần chúng lao động. Quyền lợi ở đây trước hết và quan trọng là quyền lợi vật chất. Với các chính sách của Nhà nước về tiền lương và các vấn đề liên quan là quan trọng trong việc đạt được thắng lợi chung.
Đối với các doanh nghiệp trong điều kiện cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển thì lương, thưởng và các vấn đề liên qua phải đáp ứng được yêu cầu về nhân lực cần thiết và sử dụng có hiệu quả yếu tố này.
Những “ phản ứng” của người lao động như: trách nhiệm trong công việc, mức độ gắn bó với doanh nghiệp, sáng kiến lao động .cũng gắn lièn với chính sách trên.
Từ trên có thể thấy được vai trò quan trọng của tiền lương trong mối quan hệ với ngưừi lao động, doanh nghiệp và Nhà nước
Chế độ kế toán mới theo quyết định số 1141 TC/QĐCĐKT đã góp phần quan trọng trong quản lý kinh tế các cấp. Tuy nhiên trước những vấn đề mới như: hội nhập kinh tế, vai trò của công nghệ thông tin, những bất cập của chế độ kế toán hiện hành, .kế toán phải đáp ứng những yêu cầu như: phải đảm bảo nguyên tắc so sánh các chỉ tiêu kinh tế đòi hỏi kế toán Việt Nam phải tiếp cận với thông lệ quốc tế, giải quyế được mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị .Theo đó cũng cần phải hoàn thiện theo các hướng trên.
Với những nhận thứ như trên nên tôi đã chọn đề tài: “Tổ chức hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp” cho bài viết của mình.
Bài viết gồm 3 phần:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Phần II: Giới thiệu chung về Công ty cơ giới và xây lắp số 12
Phần III. Hạch toán tiền lương tại Công ty cơ giới và xây lắp số 12Xem Thêm: Hạch toán tiền lương tại Công ty cơ giới và xây lắp số 12
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương tại Công ty cơ giới và xây lắp số 12 sẽ giúp ích cho bạn.