Thực trạng báo cáo tài chính và tình hình tài chính của công ty tnhh xuyên thái bình dương
THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Chương 1
Lý luận chung về báo cáo tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
1.1. Lý luận chung về báo cáo tài chính.
1.1.1.Khái niệm, phân loại báo cáo tài chính
1.1.1.1.Khái niệm
Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản,nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết qủa kinh doanh trong kì của doanh nghiệp. Hay nói cách khác, báo cáo tài chính cũng là phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những người quan tâm như: chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người cho vay, cơ quan thuế, và các cơ quan chức năng
1.1.1.2. Phân loại báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính có nhiều loại, tuy nhiên để cho việc lập, quản lý và sử dụng báo cáo tài chính được thuận tiện và mang tính khoa học có thể chia thành 2 loại:
-Báo cáo tài chính bắt buộc: Báo cáo bắt buộc là những báo cáo mà mọi doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu va quy mô doanh nghiệp đều phải lập và gửi theo định kì. -Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp phải lập 3 báo cáo bắt buộc sau:
+Bảng cân đối kế toán.
+Báo cáo kết quả kinh doanh
+Thuyết minh báo cáo tài chính
-Báo cáo hướng dẫn: Báo cáo hướng dẫn là những báo cáo không mang tính bắt buộc mà chỉ mang tính hướng dẫn. Theo quy định hiện hành các doanh nghiệp có lập một báo cáo mang tính hướng dẫn là “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”. Từng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào nhu cầu thông tin, trình độ quản lý và trình độ kế toán của mình để quyết định việc lập hay không lập những báo cáo này.


1.1.2. Ý nghĩa, mục đích của việc lập báo cáo tài chính
1.1.2.1.ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của công cụ quản lý kinh tế tài chính, đồng thời có vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm tra các hoạt động kinh tế. Báo cáo tài chính là một trong những sản phẩm tiêu biểu thể hiện tầm quan trọng của hệ thống kế toán. Báo cáo tài chính là thông tin cần thiết cho ban lãnh đạo doanh nghiệp, cho người vay, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng , cụ thể:
a) Đối với doanh nghiệp:
Cơ chế thị trường ra đời đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải bắt nguồn từ thị trường, các quyết định sản xuất kinh doanh đều phải căn cứ vào sự biến động của thị trường, đồng thời phải tuân theơ những quy luật tất yếu của nó. Cùng với sự nhận thức, lãnh đạo doanh nghiệp phải biết điều chỉnh hoạt động sản xuất dựa trên những năng lực của mình sao cho phù hợp với cơ chế mới. Báo cáo tài chính là cơ sở để doanh nghiệp hiện có và tìm ra những tiềm năng có thể phát huy vào kì kinh doanh tới.
b) Đối với nhà đầu tư:
Nhà đầu tư là người quan tâm trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp mà cụ thể là lợi nhuận. Thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính mà nhà đầu tư nhận thấy thực trạng tài chính của doanh nghiệp thể hiện ở các chỉ số sinh lời để từ đó ra quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp đó hay không.
c) Đối với người cho vay:
Giống như nhà đầu tư, những người cho vay cũng cần thông tin cần thiết về doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho việc hoàn trả vốn của người được vay. Chính vì vậy trước khi kí kết một hợp đồng cho vay thì ngân hàng hay các tổ chức tín dụng đều phải xem xét các chỉ số đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng để người cho vay ra quyết định phù hợp.
d) Đối với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng:
Đối với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng thì báo cáo tài chính là 1 bức tranh toàn cảnh về doanh nghiệp mà mình quản lí. Từ đó thấy được nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước như thế nào, đồng thời giúp các cơ quan quản lí đưa ra các chính sách hợp lí nhằm phát triển doanh nghiệp.
Như vậy, thông qua các phân tích trên, báo cáo tài chính là 1 tài liệu vô cùng quan trọng không chỉ đối với nhà quản trị doanh nghiệp và các đối tượng khác mà nó còn làm cho hoạt động tài chính ngày càng phát triển.
1.1.2.2.Mục đích của việc lập báo cáo tài chính, thời hạn lập báo cáo tài chính.
a) Mục đích của việc lập báo cáo tài chính:
- Tổng hợp và trình bày 1 cách tổng quát toàn diện tình hình tài sản nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kì kế toán.
- Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kì hoạt động đã qua và dự đoán trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng trong việc ra quyết định về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp của các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương la


Xem Thêm: Thực trạng báo cáo tài chính và tình hình tài chính của công ty tnhh xuyên thái bình dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng báo cáo tài chính và tình hình tài chính của công ty tnhh xuyên thái bình dương sẽ giúp ích cho bạn.