Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và Xây dựng
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 6
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 6
1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 8
1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ, mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh 8
1.2.2. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và thị trường 12
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 13
1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty 16
1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 16
1.4.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty 17
1.4.2.1. Các chính sách, chế độ kế toán của Công ty 17
1.4.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại Công ty 18
1.4.2.3. Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán tại Công ty 19
1.4.2.4. Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán tại Công ty 21
1.4.2.5. Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán tại Công ty 22
PHẦN HAI THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 24
2.1. Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 24
2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất 24
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 24
2.2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 25
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25
2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 26
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 26
2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 38
2.2.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty 42
2.3. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty 45
2.3.1 Đối tượng tính giá thành 45
2.3.2. Kỳ tính giá thành 45
2.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 45
PHẦN BA HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN L¾P M¸Y ĐIỆN NƯỚC VÀ XÂY DỰNG 49
3.1. Nhận xét, đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần L¾p m¸y điện nước và xây dựng 49
3.1.1. Ưu điểm 49
3.1.2. Nhược điểm 50
3.2. Sù cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần L¾p m¸y điện nước và Xây dựng 52
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng 53
KẾT LUẬN 55


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và X
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần Lắp máy điện nước và X sẽ giúp ích cho bạn.