thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa.
LỜI NÓI ĐẦU


Như ta đã biết tài sản cố định (TSCĐ) là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. TSCĐ có tác động mạnh mẽ đối với năng suất và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao.
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật thì TSCĐ trong các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đổi mới cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ cũng không ngừng được cải thiện và hoàn thiện. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì việc hạch toán TSCĐ cũng phải cải tiến và hoàn thiện, có như vậy mới đảm bảo cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý chặt chẽ nhằm sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại khu du lịch sinh thái Thác Đa em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài “kế toán TSCĐ ”. Nội dung của báo cáo thực tập gồm ba phần:
Phần I: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa.
Phần II: Nội dung chính của Báo cáo thực tập.
Phần III: Kết luận.

Mặc dù đã hết sức cố gắng song so trình độ còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên trong quá trình viết báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường Trung học Thương mại Du lịch - Hà Nội và cán bộ, nhân viên ở phòng kế toán ở khu du lịch sinh thái Thác Đa để báo cáo của em đảm bảo cả về mặt lý luận và thực tiễn.


Xem Thêm: thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa. sẽ giúp ích cho bạn.