Hạch toán TSCĐ HH với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ HH tại công ty CPĐT & XDPT Đô thị Lilama

LỜI MỞ ĐẦU
Tài sản cố định hữu hình là bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, đồng thời cũng là bộ phận cơ bản của vốn kinh doanh. TSCĐ HH giữ vai trò vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất, tạo ra sản phẩm. TSCĐ HH là cơ sở vật chất cực kỳ quan trọng của quá trình sản xuất và tái sản xuất. Sản phẩm được tạo ra tốt hay xấu tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhưng một trong những yếu tố hàng đầu là TSCĐ.
Đối với mỗi doanh nghiệp kinh doanh lắp máy – một trong những đơn vị cơ sở của nền kinh tế quốc dân, nơi tạo ra của cải vật chất và tích lũy cho xã hội, TSCĐHH là bộ phận chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp, là điều kiện giảm nhẹ sức lao động, nâng cao năng suất, thể hiện trình độ công nghệ năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.
Việc mở rộng quy mô TSCĐ HH, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần tăng cường hiệu quả của quá trình sản xuất là mối quan tâm chung của tất cả các doanh nghiệp. Điều đó đặt ra yêu cầu quản lý và sử dụng TSCĐ HH ngày càng cao và nhất thiết phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán TSCĐ HH trong doanh nghiệp. Với tầm quan trọng chiến lược đó em đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hạch toán TSCĐ HH với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ HH tại công ty CPĐT & XDPT Đô thị Lilama” làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I: Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty CPĐT & XDPT Đô thị Lilama
Phần II: Thực trạng hạch toán TSCĐ HH với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ HH tại CPĐT & XDPT Đô thị Lilama
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán TSCĐ HH tại CPĐT & XDPT Đô thị Lilama


Xem Thêm: Hạch toán TSCĐ HH với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ HH tại công ty CPĐT & XDPT Đô t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán TSCĐ HH với việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ HH tại công ty CPĐT & XDPT Đô t sẽ giúp ích cho bạn.