Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển năng lượng Việt Nam

LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong giai đoạn quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế và hoàn thành các mục tiêu xã hội. Mục tiêu chiến lược mà nhà nước đề ra trong đại hội XI đó là công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Để thực hiện mục tiêu đó cần thiết phải quan tâm phát triển ngành xây dựng cơ bản, vì đây là ngành có tầm quan trọng trong việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo động lực cho các ngành kinh tế khác cùng phát triển.
Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các nhà doanh nghiệp không chỉ chú ý cải thiện mặt hàng, tăng chất lượng phục vụ mà còn phải tìm các biện pháp tối ưu để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh trạnh, tạo chỗ đứng của doanh nghiệp mình trên thị trường.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng, bởi thông qua các số liệu của phòng kế toán, các nhà quản lý doanh nghiệp sẽ nhận định được tình hình sản xuất, đánh giá được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hay xấu; tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn .tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó, có kế hoạch đưa ra phương án tối ưu cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức tầm quan trọng và vai trò tích cực của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng với những đặc thù riêng của nó, nên em lựa chọn đề tài: "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển năng lượng Việt Nam" cho khoá luận tốt nghiệp của mình.
Nội dung bài khoá luận gồm những phần sau:
Lời mở đầu
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển năng lượng Việt Nam.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển năng lượng Việt Nam.

Kết luận.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Xây dựng phát triển sẽ giúp ích cho bạn.