Những vấn đề chung của lý thuyết quyết định

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Khái niệm, bản chất và vai trò của quyết định trong quản trị 2
1.1. Khái niệm 2
1.2. Bản chất 2
1.3. Vai trò 2
1.4. Chức năng của các quyết định 3
2. Lý thuyết quyết định là cơ sở khoa học của việc ra quyết định 3
3. Những vấn đề chung của lý thuyết quyết định 4
3.1. Môi trường quyết định 4
3.2. Những yếu tố chung của lý thuyết quyết định 5
3.2.1. Mục tiêu của quyết định 5
3.2.2. Những chiến lược 6
2.3.2. Tình huống hậu quả 7
2.2.4. Xác suất của tình huống hậu quả 7
2.2.5. Những kết quả hay những kết toán 7
3. Xác định giá trị xác suất lợi nhuận 8
3.1. Tính xác suất của hành động (sự kiện) của một quyết định 8
3.2. Trong mỗi quyết định đưa ra phải đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thay cho tối thiểu hóa thiệt hại. 9
3.2.1. Trước mỗi sự thay đổi của môi trường cần có những quyết định hợp lý để thích nghi với môi trường. 9
3.2.2. Trong hoạt động thương mại 10
3.2.3. Mức lợi nhuận dự đoán do có thông tin hoàn hảo. 14
4. Phân phối liên tục trong lý thuyết quyết định, phân tích biên 15
4.2. Sử dụng phân phối xác suất chuẩn. 16
4.3. Lợi ích - một chỉ tiêu ra quyết định của nhà quản trị 17
4.4. Phân tích cây quyết định 18
4.4.1. Cơ sở cây quyết định 18
4.4.2. Nguyên tắc phân tích cây quyết định 20
5. Kinh tế thị trường cần có những quy định khoa học để thu hút vốn đầu tư. 21
5.1. Đối với doanh nghiệp 21
5.2. Chính sách đầu tư của Việt Nam 22


Xem Thêm: Những vấn đề chung của lý thuyết quyết định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những vấn đề chung của lý thuyết quyết định sẽ giúp ích cho bạn.