nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp


PHỤ LỤC
Trang
Lời mở đầu 1
PhầnI: Các nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho
trong các doanh nghiệp ở Việt Nam 3
I: Khái quát về hàng tồn kho 3
II: Nguyên tắc tính giá hàng tồn kho 5
III: Các phương pháp tính giá hàng tồn kho 9
Phần II: Các nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho
theo chuẩn mực kế toán quốc tế và một vài nước khác 15
I: Chuẩn mực kế toán quốc tế 15
II: Kinnh nghiệm kế toán một số nước trên thế giới về
tính giá hàng tồn kho 18
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các nguyên tắc
và các phương pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam 20
I: Đánh giá chung 20
II: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các
phương pháp tính giá hàng tồn kho ở Việt Nam 20
Kết luận 22


Xem Thêm: nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu nguyên tắc và phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.