Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt Nam


MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
I/ Lý luận chung về lạm phát 2
1. Phân loại lạm phát 3
2. Nguyên nhân của lạm phát 4
3. Những tác động của lạm phát 8
II/ Thực trạng lạm phát ở Việt Nam 9
1. Thực trạng 9
2. Lịch sử của lạm phát 10
3. Đặc trưng lạm phát ở nước ta 11
4. Nguyên nhân dẫn tới lạm phát 13
III/ Các biện pháp kiềm chế lạm phát ở nước ta 15
1. Các quan điểm và khắc phục lạm phát 15
2. Giải pháp chống lạm phát ở nước ta 16
a) Về phía Đảng và Nhà nước 16
b) Các biện pháp về tiền tệ, tín dụng, thanh toán và ngân hàng trong hạn chế và chống lạm phát. 16
c) Về phía ngân hàng TW - Ngân hàng thương mại 18
d) Việc điều chỉnh giá cả và sự quản lý của nhà nước 19
e) Hoạt động đối ngoại trên thương trường của nhà nước 19
KẾT LUẬN 20


Xem Thêm: Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lạm phát và biện pháp khắc phục ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.