KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KD TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN


MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3 Phương pháp nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
2.1 Quá trình tiêu thụ thành phẩm 3
2.1.1 Khái niệm tiêu thụ thành phẩm 3
2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ thành phẩm 3
2.1.3 Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 3
2.2 Xác định kết quả kinh doanh 4
2.2.1 Khái niệm kết quả kinh doanh 4
2.2.2 Ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh 4
2.3 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 5
2.3.1 Kế toán doanh thu 5
2.3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
2.3.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 7
2.3.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 8
2.3.1.4 Kế toán thu nhập khác 10
2.3.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 11
2.3.2 Kế toán chi phí 15
2.3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 15
2.3.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 17
2.3.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18
2.3.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 20
2.3.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 21
2.3.2.6 Kế toán chi phí khác 22
2.3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23
Chương 3: GIỚI THIỆU NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN 25
3.1 Quá trình hình thành và phát triển 25
3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 26
3.2.1 Chức năng 26
3.2.2 Nhiệm vụ 26
3.2.3 Quyền hạn 26
3.3 Quy trình sản xuất 26
3.4 Cơ cấu tổ chức 27
3.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong năm 2006 - 2007 30
3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển 32
3.6.1 Thuận lợi 32
3.6.2 Khó khăn 33
3.6.3 Phương hướng phát triển 33
3.7 Tổ chức công tác kế toán 34
3.7.1 Tổ chức bộ máy kế toán 34
3.7.2 Hình thức kế toán áp dụng 35
Chương 4: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUNNEL LONG XUYÊN 37
4.1 Kế toán doanh thu 37
4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 37
4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 42
4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 43
4.1.4 Kế toán thu nhập khác 44
4.1.5 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 45
4.2 Kế toán chi phí 48
4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 48
4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 52
4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 54
4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 56
4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 57
4.2.6 Kế toán chi phí khác 58
4.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 58
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY 61
5.1 Đánh giá 61
5.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 61
5.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý 62
5.1.3 Tổ chức công tác kế toán 62
5.1.4 Việc áp dụng các tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán 63
5.2 Giải pháp 63
5.2.1 Giải pháp gia tăng lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh 63
5.2.2 Giải pháp đẩy mạnh khả năng tiêu thụ 65
5.2.3 Giải pháp tăng cường bộ máy quản lý 67
5.2.4 Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán 67
Chương 6: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 69
6.1 Kiến nghị 69
6.2 Kết luận 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kd tại nhà máy gạch ngói tunnel long xuyên sẽ giúp ích cho bạn.